Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 343 29 82
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 342 36 99
Dział opieki nad dzieckiem i rodziną tel. 83 343 70 66
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

Aktualności


Przetarg nieograniczony
„Dostawa sprzętu komputerowego II”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony
„Dostawa sprzętu komputerowego II”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
”OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM II”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Dostawa sprzętu komputerowego”
Zawiadomienie o zmianie wyboru najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony
„Dostawa sprzętu komputerowego II”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
”OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM”
Zawiadomienie o uniewaznieniu przetargu.

Przetarg nieograniczony
„KURS FOTOGRAFII ŚLUBNEJ Z OBSŁUGĄ PROGRAMU ADOBE PHOTOSHOP II”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Cukiernik”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Cukiernik”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„KURS FOTOGRAFII ŚLUBNEJ Z OBSŁUGĄ PROGRAMU ADOBE PHOTOSHOP II”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Kurs prawa jazdy kat. B+E”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Grafika komputerowa”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony
„Dostawa sprzętu komputerowego”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony
„Kurs ADR dla kierowców”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Cukiernik”
Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ

Przetarg nieograniczony
„Wyjazd terapeutyczno – szkoleniowy”
Zawiadomienie o uniewaznieniu przetargu.

Przetarg nieograniczony
„Kurs prawa jazdy kat. B+E”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Grafika komputerowa”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
”OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Wyjazd terapeutyczno – szkoleniowy”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Kurs ADR dla kierowców”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„KURS FOTOGRAFII ŚLUBNEJ Z OBSŁUGĄ PROGRAMU ADOBE PHOTOSHOP II”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Dostawa sprzętu komputerowego”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Cukiernik”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„KURS FOTOGRAFII ŚLUBNEJ Z OBSŁUGĄ PROGRAMU ADOBE PHOTOSHOP”
Zawiadomienie o uniewaznieniu przetargu.

Przetarg nieograniczony
„KURS FOTOGRAFII ŚLUBNEJ Z OBSŁUGĄ PROGRAMU ADOBE PHOTOSHOP”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Dostawa sprzętu komputerowego”
Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Grafika komputerowa”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Kurs ADR dla kierowców”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Kurs prawa jazdy kat. B+E”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Wyjazd terapeutyczno – szkoleniowy”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Dostawa sprzętu komputerowego”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„KURS FOTOGRAFII ŚLUBNEJ Z OBSŁUGĄ PROGRAMU ADOBE PHOTOSHOP”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej


Projekt grantowy dla Domów Pomocy Społecznej

W dniu 20.08.2020r. w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie zostały podpisane umowy na dofinansowanie projektów z Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym. Dzięki unijnemu dofinansowaniu Domom Pomocy Społecznej funkcjonującym na terenie Powiatu Bialskiego zostały udzielone granty w ramach projektu „Wsparcie działań związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID – 19 w domach pomocy społecznej”
Celem projektu Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej jest łagodzenie skutków pandemii oraz przeciwdziałanie jej negatywnym konsekwencjom. Udzielone granty mają stanowić doraźne wsparcie dla mieszkańców oraz personelu Domów Pomocy Społecznej, znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID - 19.
Z ramienia Powiatu Bialskiego umowę podpisali Pan Starosta Mariusz Filipiuk oraz Pan Wicestarosta Janusz Skólimowski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Elwiry Charewicz. W dniu 20.08.2020r w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie Władze Powiatu Bialskiego reprezentowała Pani Małgorzata Malczuk – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej.
W ramach grantu Powiat Bialski uzyskał wsparcie w wys. 1 892 783, 00 zł.. Był to drugi pod względem ilości przyznanych środków wniosek wśród obecnych w tym dniu beneficjentów. Uzyskane środki zostaną wykorzystane m.in. na:
- zakup sprzętu i wyposażenia na doposażenie stanowisk pracy,
- dodatki do wynagrodzeń dla pracowników, z wyłączeniem pracowników medycznych,
- przygotowanie tymczasowych miejsc kwarantanny dla mieszkańców i personelu,
- zatrudnienie osób do świadczenia usług w domach pomocy społecznej przez okres trzech miesięcy,
Projekty zostały sfinansowane w ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.Projekt „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19”


W dniu 19.08.2020r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim zostały podpisane umowy dotyczące Projektu „ Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID – 19” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014 – 2020 Działania 2.8. Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.
Bezpośrednimi odbiorcami projektu będą dzieci umieszczone w rodzinnej i instytucjonalnej pieczy zastępczej, pełnoletnie uczące się osoby, które pozostały w pieczy zastępczej do czasu ukończenia nauki, osoby prowadzące rodziny zastępcze (spokrewnione, niezawodowe, zawodowe, rodzinne domy dziecka), pracownicy instytucjonalnej pieczy zastępczej. Łącznie projektem objęto 7 placówek opiekuńczo wychowawczych oraz 97 rodzin zastępczych.
Projekt jest realizowany od 19.08.2020r. do dnia 30.11.2020r.
Celem Projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID – 19 w obszarze pieczy zastępczej. Udzielone granty mają stanowić doraźne wsparcie rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, placówek opiekuńczo – wychowawczych znajdujących się w stanie zagrożenia zdrowia i życia w warunkach rozprzestrzeniania się epidemii COVID – 19.
Celem szczegółowym Projektu jest wsparcie dzieci, rodziców zastępczych, wychowawców pracujących w instytucjonalnej pieczy poprzez zakup wyposażenia na cele realizowanych zadań w trybie zdalnego nauczania, zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią, zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny dla dzieci z pieczy zastępczej.
Powiat Bialski również przystąpił do w/w projektu. Z ramienia Powiatu Bialskiego w dniu 19 sierpnia 2020r. w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim umowę podpisali Pan Starosta Mariusz Filipiuk oraz Pan Wicestarosta Janusz Skólimowski przy kontrasygnacie Skarbnika Powiatu – Pani Elwiry Charewicz.
Ze środków europejskich pochodzi kwota 271 777,72zł., natomiast dofinansowanie w formie współfinansowania krajowego stanowi kwota 50 692, 28 zł.Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych wydłuża termin na składanie przez osoby niepełnosprawne wniosków o dofinansowanie w ramach modułu III na realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III

do 15 października 2020 roku.


Zarząd PFRON, podjął decyzję zmieniającą Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące w Module III „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” i wydłużył termin na składanie wniosków i realizację programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” w Module III do 15 października 2020 roku.Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej w związku z realizacją programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że 4 września 2020 r. upłynie termin przyjmowania wniosków dotyczących Modułu III ww. programu.

Dla kogo jest ten program?
Adresatami programu są poszkodowane na skutek sytuacji kryzysowej:
- osoby niepełnosprawne posiadające aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne),
- dzieci i młodzież niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o niepełnosprawności, wydane przed ukończeniem 16 roku życia.

Pomoc finansowa w ramach Modułu III udzielana jest osobom niepełnosprawnym, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej. Pomoc ta udzielana jest w formie dofinansowania kosztów związanych z zapewnieniem opieki w warunkach domowych.

Przez placówkę rehabilitacyjną należy rozumieć placówkę, w której udzielane jest wsparcie osobom niepełnosprawnym świadczone w sposób ciągły (tzn. co najmniej 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 10 miesięcy w roku). Korzystanie ze świadczeń w placówce raz na tydzień, czy też dwa razy lub trzy razy w tygodniu nie uprawnia do udziału w ramach Modułu III programu.

Wysokość pomocy
Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące. W każdym z miesięcy, wykazanych we wniosku o przyznanie świadczenia w ramach Modułu III, musi wystąpić brak możliwości korzystania z opieki w placówce rehabilitacyjnej przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych.
Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Kto może otrzymać wsparcie?
Wsparcie skierowane jest do osób niepełnosprawnych, które są:
- uczestnikami warsztatów terapii zajęciowej;
- uczestnikami środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
- podopiecznymi dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
- podopiecznymi placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
- uczestnikami programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
- pełnoletnimi (od 18. do 25. roku życia) uczestnikami zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
- pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, bądź uczniami szkół specjalnych przysposabiających do pracy funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe;
- pełnoletnimi (od 18 do 25 roku życia) wychowankami ośrodków rehabilitacyjno-edukacyjno-wychowawczych oraz ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Wnioski należy składać:
- poprzez System Obsługi Wsparcia finansowanego ze środków PFRON (system SOW).
- w przypadku braku możliwości skorzystania z Systemu SOW dopuszczalny jest inny sposób złożenia wniosku drogą pocztową lub w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie przy ul. Brzeskiej 41 po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym - 83 342-36-99

W przypadku braku wniosku należy pobrać go ze strony Funduszu lub z naszej strony www.pcpr.powiatbialski.pl
Rekomendujemy składanie wniosków przez system SOW – w obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie: bez wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier. Link do SOW: sow.pfron.org.pl


Przetarg nieograniczony
„Kurs florysta ślubny i okolicznościowy z dekoracją sal weselnych”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony
„KURS SPAWANIA METODĄ MAG”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony
„KURS STYLISTA PAZNOKCI, STYLISTA WIZAŻYSTA”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony
„KURS SPAWANIA METODĄ MAG”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Kurs florysta ślubny i okolicznościowy z dekoracją sal weselnych”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„KURS STYLISTA PAZNOKCI, STYLISTA WIZAŻYSTA”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„KURS SPAWANIA METODĄ MAG”
Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ

Przetarg nieograniczony
„KURS SPAWANIA METODĄ MAG”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„KURS STYLISTA PAZNOKCI, STYLISTA WIZAŻYSTA”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Kurs florysta ślubny i okolicznościowy z dekoracją sal weselnych”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Zapytanie ofertowe
"Wyjazd terapeutyczno – integracyjny”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe
Szkolenie pt: „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu wśród rodzin zastępczych”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe
"Wyjazd terapeutyczno – integracyjny”
Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe
Szkolenie pt: „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu wśród rodzin zastępczych”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Kierowca – operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Kierowca – operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych”
Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe
"Wyjazd terapeutyczno – integracyjny”
Zapytanie oferowe
Załączniki w formie edytowalnej

Zapytanie ofertowe
Szkolenie pt: „Przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu wśród rodzin zastępczych”
Zapytanie oferowe
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Kurs prawa jazdy kat. B”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Kierowca – operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych”
Odpowiedzi na pytania dot. SIWZ

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Kierowca – operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Kurs prawa jazdy kat. B”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Pracownik administracyjno biurowy z obsługą sekretariatu”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony
„Kurs prawa jazdy kat. B”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Pracownik administracyjno biurowy z obsługą sekretariatu”
Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe
Szkolenie – Rodzina zastępcza w kontekście prawa rodzinnego. Zagadnienia prawne dotyczące dziecka i rodziny.
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe
Szkolenie pt. „Superwizja Rodzin Zastępczych” II
Zapytanie oferowe
Załączniki w formie edytowalnej


Dzień Dziecka
Dzień Rodzicielstwa ZastępczegoZapytanie ofertowe
Szkolenie – Rodzina zastępcza w kontekście prawa rodzinnego. Zagadnienia prawne dotyczące dziecka i rodziny.
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Pracownik administracyjno biurowy z obsługą sekretariatu”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Zapytanie ofertowe
Szkolenie – Rodzina zastępcza w kontekście prawa rodzinnego. Zagadnienia prawne dotyczące dziecka i rodziny.
Zapytanie oferowe
Załączniki w formie edytowalnej

Zapytanie ofertowe
Szkolenie pt. „Superwizja Rodzin Zastępczych”
Zapytanie oferowe
Załączniki w formie edytowalnej

UWAGA! UWAGA! UWAGA!


Osoby składające wniosek w ramach programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” moduł III

PCPR w Białej Podlaskiej rekomenduje w pierwszej kolejności i zwraca się z prośbą w związku z zaistniałą sytuacją epidemiologiczną na terenie kraju o wybór formy przekazania środków finansowych - Przelew na konto Wnioskodawcy/ osoby upoważnionej przez wnioskodawcę . W obecnej sytuacji to najbezpieczniejsze rozwiązanie zarówno dla wnioskodawców, jak i realizatorów.

Upoważnienie do przelewu na inne konto osoby niż wnioskodawca znajduje się w załączniku:

Upoważnienie do przelewu na konto innej osoby niż wnioskodawca

Bądźmy odpowiedzialni chrońmy zdrowie swoje i innych.Osobisty plan awaryjny - dla osób doświadczających przemocy domowej w epidemii koronawirusa
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, że od 10 kwietnia 2020 rozpocznie się nabór wniosków dot. programu: Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi ze środków PFRONProgram dotyczy wsparcia osób niepełnosprawnych, które w wyniku stanu epidemii i zawieszenia działalności niżej wymienionych placówek „dziennej opieki” straciły możliwość opieki i rehabilitacji.

Wsparcie kierowane jest do:
1. osób niepełnosprawnych posiadających aktualne orzeczenie o stopniu niepełnosprawności;
2. dzieci i młodzież niepełnosprawnej posiadającej aktualne orzeczenie o niepełnosprawności wydane przed ukończeniem 16. roku życia.

Osoby niepełnosprawne, które na skutek wystąpienia zagrożenia epidemicznego oraz stanu epidemii utraciły, w okresie od dnia 9 marca 2020 roku do dnia 4 września 2020 roku, możliwość korzystania (przez okres co najmniej 5 kolejnych następujących po sobie dni roboczych) z opieki świadczonej w placówce rehabilitacyjnej, mogą ubiegać się o dofinansowanie kosztów zapewnienia opieki w warunkach domowych.
Wysokość pomocy wynosi 500 zł miesięcznie na jedną osobę niepełnosprawną, z tym że okres, na jaki może zostać przyznane świadczenie, nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

Świadczenie nie przysługuje za miesiąc, w którym nastąpiła wypłata dodatkowego zasiłku opiekuńczego, przyznanego w związku z ustawą o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.

Mogą ubiegać się:
1. uczestnicy warsztatów terapii zajęciowej;
2. uczestnicy środowiskowych domów samopomocy, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
3. podopieczni dziennych domów pomocy społecznej, funkcjonujących na podstawie przepisów ustawy o pomocy społecznej;
4. podopieczni placówek rehabilitacyjnych, których działalność finansowana jest ze środków PFRON na podstawie art. 36 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych;
5. uczestnicy programów zatwierdzonych przez Radę Nadzorcza PFRON i w ramach tych programów korzystają ze wsparcia udzielanego przez placówki rehabilitacyjne;
6. pełnoletni (od 18. do 25. roku życia) uczestnicy zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania zajęć rewalidacyjno-wychowawczych dla dzieci i młodzieży z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim;
7. pełnoletni (od 18. do 24. roku życia) wychowankowie specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych oraz specjalnych ośrodków wychowawczych, funkcjonujących na podstawie ustawy Prawo oświatowe.

Jednocześnie informujemy, iż wypłaty dofinansowań będą realizowane po podpisaniu umowy pomiędzy Powiatem Bialskim a PFRON i otrzymaniu środków finansowych.

W celu otrzymania dofinansowania wypełniony wniosek należy przesłać:
- drogą elektroniczną poprzez System Obsługi Wsparcia (SOW) sow.pfron.org.pl
- pocztą na adres Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, ul Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska

Wnioski będą przyjmowane w terminie od 10 kwietnia 2020 r. do 4 września 2020 r.

DRUK WNIOSKU I ZAŁĄCZNIKÓW

WNIOSEK i załączniki o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III - (pdf)

Proszę o dołączenie do wniosku też:
• swoje (lub dziecka) orzeczenie o niepełnosprawności
• dokument stanowiący opiekę prawną – jeśli sprawa dotyczy osoby pod opieką prawną


Informacja dodatkowa: dokumenty należy dołączyć do wniosku – w przypadku składania wniosku drogą elektroniczną w systemie SOW,
Ważne: jednostka udzielająca wsparcia ma możliwość wezwać wnioskodawcę do okazania oryginału dokumentu.

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej bez wychodzenia z domu przy pomocy portalu SOW PFRON
Z systemu SOW możesz skorzystać wchodząc na stronę: sow.pfron.org.pl .


Szczegóły, dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatbialski.pl/?id=programy-celowe-pfron


Przetarg nieograniczony
„Kurs prawa jazdy kat. C+E II”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.


Poradnictwo specjalistyczne, w tym dla osób objętych kwarantanną
Przetarg nieograniczony
„Kurs prawa jazdy kat. C+E II”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Kurs prawa jazdy kat. C+E II”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Kurs prawa jazdy kat. C+E”
Zawiadomienie o uniewaznieniu przetargu.

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Sprzedawca – kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i programem do fakturowania”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony
„Kurs prawa jazdy kat. C+E”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Sprzedawca – kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i programem do fakturowania”
Informacja z otwarcia ofert

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, że od 01 marca 2020 rozpocznie się nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Aktywny Samorząd”

MODUŁY, OBSZARY I ZADANIA PROGRAMU, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE W 2020 ROKU:

Moduł I
- likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności(do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności - do 16 roku życia lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją uniemożliwiającą samodzielne poruszanie się za pomocą wózka inwalidzkiego o napędzie ręcznym),
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

Moduł II
– pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.


Serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej bez wychodzenia z domu przy pomocy portalu SOW PFRON
Z systemu SOW możesz skorzystać wchodząc na stronę: sow.pfron.org.pl .


Szczegóły, dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatbialski.pl/?id=aktywny-samorzad


Przetarg nieograniczony
„Kurs: Sprzedawca – kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i programem do fakturowania”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Kurs prawa jazdy kat. C+E”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Turnusy rehabilitacyjne, przedmioty ortopedyczne program „Aktywny Samorząd” moduł II - złóż wniosek przez Internet w Systemie SOW

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMUJE O możliwości złożenia wniosku elektronicznie przy pomocy portalu SOW PFRON

Informacja dotyczy możliwości składania e-wniosku w programie Aktywny Samorząd Moduł II, oraz e-wniosków o dofinansowanie do turnusów rehabilitacyjnych oraz zakupu przedmiotów ortopedycznych i środków pomocniczych wykorzystując darmowy System SOW (sow.pfron.org.pl)

W Systemie SOW można złożyć elektroniczny wniosek 24 godziny na dobę, 365 dni w roku.

Jedyne, czego potrzebujesz to:
• dostęp do Internetu,
• konto w Systemie SOW,
• Profil Zaufany. Profil Zaufany można potwierdzić w wielu instytucjach oraz online przy pomocy dziesięciu różnych banków.

Z systemu SOW możesz skorzystać wchodząc na stronę: sow.pfron.org.pl .

Serdecznie zachęcamy do skorzystania z możliwości złożenia wniosku w formie elektronicznej bez wychodzenia z domu.

Informujemy również, iż w dalszym ciągu możliwe jest złożenie wniosków w formie papierowej (tak jak miało to miejsce w latach ubiegłych) w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzie w Białej Podlaskiej ul. Brzeska 41 w Dziale Rehabilitacji Społecznej pok. 336
Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej dokonał wyboru ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Uchwała Zarządu

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2020 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688 z późn. zm.)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2020 z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

Na realizację w 2020 roku zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z projektu budżetu Powiatu:

1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie wsparcia:
a) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie umysłowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 8.000,00 zł.,
b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje alkoholizm. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 14.000,00 zł.,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 14.000,00 zł.,

2. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie powierzenia w roku 2020 prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z prowadzeniem mieszkania chronionego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 606.000,00 zł.
a) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wynosi – 600.000,00 zł.,
b) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie mieszkania chronionego utworzonego przy Domu Rodzinnym Nr 1 w Bohukałach wynosi - 6.000,00 zł.,

Szczegóły

WZORY OFERT

Wzór oferty 2018 - WERSJA DO EDYCJIPrzetarg nieograniczony
„Kurs: Grafika Komputerowa”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Grafika Komputerowa”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Grafika Komputerowa”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Program „Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie” oferuje nisko oprocentowane pożyczki na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz stworzenie miejsc pracy dla absolwentów szkół i uczelni wyższych, studentów ostatniego roku, osób bezrobotnych, a także opiekunów osób niepełnosprawnych.

Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie 1 Pierwszy biznes – Wsparcie w starcie 2


Zapytanie ofertowe
"Szkolenie – Praca koordynatora w kontekście prawa rodzinnego. Zagadnienia prawne dotyczące dziecka i rodziny."
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zamowienie w trybie z wolnej ręki
„Kurs prawa jazdy kat. D II”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Zapytanie ofertowe
"Szkolenie – Praca koordynatora w kontekście prawa rodzinnego. Zagadnienia prawne dotyczące dziecka i rodziny."
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Kurs prawa jazdy kat. D”
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Zapytanie ofertowe
"Szkolenie – Praca koordynatora w kontekście prawa rodzinnego. Zagadnienia prawne dotyczące dziecka i rodziny."
Zapytanie oferowe
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Kurs prawa jazdy kat. B II”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony
„Kurs prawa jazdy kat. B II”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Kurs prawa jazdy kat. D”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Ogłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2020


Rozpoczynamy konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2020”.

Trwają prace nad projektem programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2020. Będzie to podstawowy dokument określający politykę władz powiatu w odniesieniu do organizacji pozarządowych. Zachęcamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, związków stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Bialskiego do przesyłania uwag, sugestii i propozycji zmian do projektu programu.

W tym celu prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.

Propozycji oczekujemy w terminie do dnia 17 października 2019 r.

Zapraszamy upoważnione podmioty do udziału w konsultacjach.

Projetk Programu współpracy
Ankieta dot. projektu


Przetarg nieograniczony
„Kurs prawa jazdy kat. B II”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Aktywny Samorząd e-wniosek

POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ INFORMUJE O możliwości złożenia wniosku elektronicznie przy pomocy portalu SOW PFRON

Informujemy o wprowadzeniu e-wniosku w programie Aktywny Samorząd Moduł II – edukacja, który jest dostępny na portalu sow.pfron.org.pl
Za wypełnienie wniosku w formie elektronicznej, przysługuje dofinansowanie pieniężne w kwocie 800 zł (netto). Dofinansowanie przysługuje osobom w ramach modułu Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym poprzez dofinansowanie kosztów edukacji - Aktywny Samorząd Moduł II – edukacja
Należy jedynie wypełnić wniosek w formie elektronicznej za pomocą portalu SOW (System Obsługi Wsparcia) na stronie internetowej pod adresem sow.pfron.org.pl .

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

W ramach MODUŁU II e-wnioski przyjmowane będą w trybie ciągłym od dnia 24 września do dnia 10 października br.
UWAGA! Aby skorzystać z dofinansowania należy wypełnić wniosek w formie elektronicznej.

Uruchomić profil zaufany
Aby uruchomić profil zaufany należy wejść na stronę www.pz.gov.pl lub na stronę banku obsługującego profil zaufany i potwierdzić go uwierzytelnieniem w ciągu 14 dni roboczych. Profil zaufany jest bezpłatny i ważny przez 3 lata.

W przypadku skorzystania z www.pz.gov.pl należy poczynić następujące kroki:
A) należy zarejestrować się podając swoje dane osobowe,
B) uruchomić opcję potwierdzenia w urzędzie „Potwierdź w Placówce”,
C) po wpisaniu danych oraz nr. tel. kom, otrzymujemy kod sms do potwierdzenia,
D) po wybraniu miejsca pobytu otrzymujemy informację gdzie znajduje się najbliższy punkt potwierdzający PZ, należ tam się udać z dowodem osobistym w ciągu 14 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, celem potwierdzenia tożsamości oraz otrzymania potwierdzenia profilu zaufanego.

Jak wypełnić wniosek w formie elektronicznej za pomocą portalu SOW (System Obsługi Wsparcia) https://sow.pfron.org.pl/ (za pomocą „Profil Zaufany” )
Należy się zalogować (poprzez wpisanie danych podstawowych) i wykorzystywać w systemie SOW - Profil Zaufany ePUAP.
Uwaga! Jeśli użytkownik posiada Profil Zaufany ePUAP i chciałby go wykorzystywać w systemie SOW do uwierzytelnienia, to login (adres e-mail) do konta SOW musi być taki sam, jak adres e-mail podany w Profilu Zaufanym ePUAP.

Po zalogowaniu wnioskodawcy na stronie sow.pfron.org.pl należy:
1. Utworzyć nowy wniosek
2. Wybrać, województwo i powiat
3. Wybrać rodzaj: Osoba niepełnosprawna lub Opiekun osoby niepełnosprawnej
4. Wybrać wniosek: Aktywny samorząd, Aktywny Samorząd Moduł II – edukacja
5. Utworzyć nowy wniosek, wypełnić wszystkie dane po zakończeniu pracy należy zapisać wniosek na komputerze i wybrać funkcje „Wyślij do instytucji”

Po pozytywnej weryfikacji osoba składająca wniosek, otrzyma pisemne potwierdzenie o przyznaniu dofinansowania oraz terminie zgłoszenia się do POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ celem podpisania umowy.
(W razie problemów prosimy o kontakt telefoniczny pod nr telefonu 83 342 36 99)

Zachęcamy do składania wniosków w formie elektronicznej i do skorzystania z dofinansowania oferowanego w ramach e-wniosku finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Szczegóły, dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatbialski.pl/?id=aktywny-samorzad

UWAGA !!!

W TRAKCIE WYPEŁNIANIA WNIOSKU KORZYSTAMY Z PRZYCISKU "Sprzawdz i zapisz"


Zapytanie ofertowe
Szkolenie pt. „„Praca z dzieckiem krzywdzonym dla rodziców zastępczych””
Zapytanie oferowe
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„KURS STOLARSKI PODSTAWOWY Z FREZOWANIEM II”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony
„KURS STOLARSKI PODSTAWOWY Z FREZOWANIEM II”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Kwalifikowanej pierwszej pomocy dla osób niemedycznych II”
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Wyjazd terapeutyczno- integracyjny dla rodzin zastępczych w Firleju


W dniach 19-23 sierpnia 2019r. w Firleju w ramach projektu „Rozwój i upowszechnienie rodzinnej pieczy zastępczej w Powiecie Bialskim” odbył się wyjazd integracyjny dla rodzin zastępczych i ich dzieci zarówno umieszczonych w pieczy zastępczej jak i biologicznych.

W wyjeździe uczestniczyło łącznie 125 osób w tym 10 Wolontariuszy, 1 pracownik PCPR, Psycholog oraz 16 rodzin zastępczych w których przebywa 88 dzieci. Rodziny spędziły 5 dni w ośrodku „Wodnik”, położonym tuż przy jeziorze Firlej. Podczas pobytu rodziny korzystały z plaży i kąpieliska, atrakcji przygotowanych przez wolontariuszy takich jak: bańki mydlane, zabawy z chustą, malowanie twarzy, gry i zabawy planszowe i sportowe oraz zawodów rowerowych zorganizowanych przez właścicieli ośrodka. Rodziny chętnie korzystały z okolicznych atrakcji takich jak park linowy, wesołe miasteczko przy plaży czy zwiedzanie zamku i ogrodów w Kozłówce i Lublinie.

W trakcie wyjazdu opiekunowie zastępczy uczestniczyli w warsztatach z psychologiem w wymiarze 12 godzin, mieli też okazję poznać się lepiej i wymienić doświadczeniami.


Zdjęcia z wyjazdu 2019

Firlej 2019 1 Firlej 2019 2 Firlej 2019 3 Firlej 2019 4 Firlej 2019 5 Firlej 2019 6 Firlej 2019 7 Firlej 2019 8 Firlej 2019 9 Firlej 2019 10


Przetarg nieograniczony
„Kurs: Kwalifikowanej pierwszej pomocy dla osób niemedycznych II”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„KURS STOLARSKI PODSTAWOWY Z FREZOWANIEM II”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, że Zarząd PFRON wprowadził zmiany do tegorocznej edycji programu „Aktywny Samorząd”

Można uzyskać pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym (Obszar C Zadanie 1)

1.Maksymalna kwota dofinansowania wynosi 10.000 zł, a minimalny udział własny w zakupie Wnioskodawcy wynosi 10% ceny brutto wózka
2.Wniosek może złożyć osoba ze znacznym stopniem niepełnosprawności, a w przypadku dzieci i młodzieży – osoba z orzeczeniem o niepełnosprawności. Pomoc jest przeznaczona dla osób z dysfunkcjami uniemożliwiającymi samodzielne poruszanie się za pomocą ręcznego wózka inwalidzkiego.
3.Osoby w wieku emerytalnym mogą uzyskać wsparcie w programie, gdy są zatrudnione. Pozostałe osoby w wieku emerytalnym nie są pozbawione pomocy w zakupie wózka elektrycznego ze środków publicznych. Na podstawie zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek (specjalny) mogą uzyskać wsparcie w ramach środków Narodowego Funduszu Zdrowia oraz ze środków PFRON w ramach zadań ustawowych powiatu (środki m.in. na ten cel przekazywane są do powiatów corocznie, według algorytmu).
4.Wniosek należy złożyć do dnia 31 sierpnia 2019 roku. Po tym terminie można także złożyć wniosek, ale wraz z podaniem o przywrócenie terminu na złożenie wniosku.
5.Wnioski osób, które nie są zatrudnione lub nie uczą się, podlegają opiniowaniu przez eksperta PFRON w celu potwierdzenia uzyskania zdolności do pracy albo do podjęcia nauki w wyniku wsparcia udzielonego w programie.
6.Jeśli dysponujecie Państwo zleceniem na zaopatrzenie w wyroby medyczne na wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym (specjalny) potwierdzone przez Narodowy Fundusz Zdrowia - prosimy o dołączenie kopii tego dokumentu do wniosku o dofinansowanie.
7.Wnioski będą rozpatrywane przez Realizatora programu (samorząd powiatowy). Przed zakupem wózka konieczne będzie zawarcie umowy dofinansowania pomiędzy Wnioskodawcą i Realizatorem programu.
8.Przyznane dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy sprzedawcy wózka - na podstawie wystawionej faktury VAT.
SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO ZŁOŻENIA WNIOSKU!


Szczegóły, dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatbialski.pl/?id=aktywny-samorzad


Przetarg nieograniczony
„Kurs florysta ślubny i okolicznościowy z dekoracją sal weselnych”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Przetarg nieograniczony
„KURS STOLARSKI PODSTAWOWY Z FREZOWANIEM”
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania.

Przetarg nieograniczony
„Kurs florysta ślubny i okolicznościowy z dekoracją sal weselnych”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„KURS STOLARSKI PODSTAWOWY Z FREZOWANIEM”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Kurs florysta ślubny i okolicznościowy z dekoracją sal weselnych”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Kurs prawa jazdy kat. C i kat. D”
Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania. Część 2.

Przetarg nieograniczony
„Kurs prawa jazdy kat. C i kat. D”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty. Część 1.

Przetarg nieograniczony
„Kurs prawa jazdy kat. C i kat. D”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„KURS SPEDYTOR – SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW II”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
„Kurs prawa jazdy kat. C i kat. D”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„KURS SPEDYTOR – SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW II”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„KURS STYLISTA PAZNOKCI, STYLISTA WIZAŻYSTA”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Wyjazd do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie


W dniu 21 czerwca 2019 r. 25 wychowanków rodzin zastępczych wzięło udział w wyjeździe integracyjnym do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie. Wyjazd był zorganizowany w ramach projektu współfinansowanego ze środków UE „Rozwój i upowszechnienie rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie Bialskim” Dzieci oprócz oglądania licznych eksponatów i wystaw uczestniczyły w pokazach Teatru Wysokich Napięć oraz w seansie „Halo Ziemia” w Planetarium.

Zdjęcia z wyjazdu 2019

CN Kopernik 2019 1 CN Kopernik 2019 2 CN Kopernik 2019 3 CN Kopernik 2019 4 CN Kopernik 2019 5 CN Kopernik 2019 6 CN Kopernik 2019 7 CN Kopernik 2019 8


Przetarg nieograniczony
„Kurs prawa jazdy kat. B”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
„KURS SPEDYTOR – SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW II”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„KURS STYLISTA PAZNOKCI, STYLISTA WIZAŻYSTA”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Kurs prawa jazdy kat. B”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Wyjazd integracyjno – socjalizacyjny dla 16 wychowanków pieczy zastępczej - III 2019”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
„Wyjazd integracyjno – socjalizacyjny dla 16 wychowanków pieczy zastępczej - III 2019”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„KURS STYLISTA PAZNOKCI, STYLISTA WIZAŻYSTA”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Kurs prawa jazdy kat. B”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Wyjazd integracyjno – socjalizacyjny dla 16 wychowanków pieczy zastępczej - III 2019”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Kurs języka angielskiego przygotowujący do zdania egzaminu TELC”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Barman - Barista”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
„Wyjazd integracyjno – socjalizacyjny dla 16 wychowanków pieczy zastępczej - II 2019”
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Przetarg nieograniczony
„Kurs języka angielskiego przygotowujący do zdania egzaminu TELC”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Barman - Barista”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„KURS SPEDYTOR – SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW”
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Piknik Profilaktyczno - Integracyjny 01.06.2019r.


1 czerwca 2019 roku na terenie Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej w Maniach odbył się Piknik Profilaktyczno – Integracyjny w ramach projektu „Jestem – więc działam”. Piknik skierowany był do wychowanków pieczy zastępczej oraz ich otoczenia a także do lokalnej społeczności zamieszkującej miejscowość Manie.

Spotkanie rozpoczęło się od rozstrzygnięcia konkursu plastycznego, który został ogłoszony miesiąc przed Piknikiem. Konkurs skierowany był do wszystkich wychowanków pieczy zastępczej. Hasłem konkursu było zdanie: Mój wymarzony dzień. Technika prac była dowolna. W odpowiedzi na konkurs wpłynęło łącznie 40 prac. Wszystkie dzieci zostały nagrodzone, w tym w 4 kategoriach wiekowych wyróżniono 1,2 i 3 miejsca.

Podczas Pikniku na dzieci czekało mnóstwo atrakcji m.in. zjeżdżalnie „dmuchańce”, basenik z łódkami, byk rodeo, konkursy sportowe i typu talent show, balonowe kreacje, zabawy z animatorem, zawody strażackie, pokaz radiowozów strażackich i policyjnego, malowanie twarzy, zabawy z bańkami mydlanymi.

W ramach spotkania były prowadzone pogadanki nt. współczesnych uzależnień wśród młodych ludzi i czynników wpływających na uzależnienie, a także indywidualne konsultacje ze specjalistami PCPR w zakresie opieki i wychowania.

Piknik obfitował także w szerokie menu m.in. kiełbaski i kaszanka z grilla, pieczona karkówka i kurczaki, zupa pomidorowa, pączki, ciastka, ciasta, owoce, lody, kawa, herbata, zimne napoje, wada cukrowa i popcorn.

Pogoda dopisała wyśmienicie, co zachęcało do czynnego udziału w atrakcjach. W wydarzeniu wzięło udział ok. 400 osób.

Zdjęcia z pikniku 2019

Piknik 2019 1 Piknik 2019 2 Piknik 2019 3 Piknik 2019 4 Piknik 2019 5 Piknik 2019 6 Piknik 2019 7 Piknik 2019 8 Piknik 2019 9 Piknik 2019 10 Piknik 2019 11 Piknik 2019 12 Piknik 2019 13 Piknik 2019 14 Piknik 2019 15 Piknik 2019 16


Przetarg nieograniczony
„KURS SPEDYTOR – SPEDYCJA I TRANSPORT OD PODSTAW”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Kurs języka angielskiego przygotowujący do zdania egzaminu TELC”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Barman - Barista”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Wyjazd integracyjno – socjalizacyjny dla 16 wychowanków pieczy zastępczej - II 2019”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

DEBATA „DLACZEGO RODZINA ZASTĘPCZA?” W LUBELSKIM URZĘDZIE WOJEWÓDZKIM


Rodzina to pierwsze miejsce, w którym dziecko zostaje uznane i zasługuje na najwyższy wyraz miłości i takiej miłości oczekuje. Bycie rodzicem to najbardziej twórcze ze wszystkich zadań człowieka. Rodzina jest najlepszym środowiskiem wychowania dziecka.

Jak istotna jest rola rodzin zastępczych mogli przekonać się uczestnicy debaty „Dlaczego rodzina zastępcza?”, która odbyła się w Lubelskim Urzędzie Wojewódzkim. Głównym organizatorem spotkania był marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski, a swoim patronatem objęła ją para prezydencka. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. wicewojewoda lubelski Robert Gmitruczuk, lubelska kurator oświaty Teresa Misiuk, wicemarszałek województwa lubelskiego Zbigniew Wojciechowski, przedstawiciele instytucji publicznych i samorządowych do spraw rodzin. Najliczniejszą grupę stanowili członkowie rodzin zastępczych.

W konferencji wzięły udział również przedstawiciele rodzin zastępczych Powiatu Bialskiego: Państwo Ewelina i Grzegorz Hryniewscy, Państwo Elżbieta i Bogusław Kolejko oraz Państwo Agnieszka i Grzegorz Reducha, którzy otrzymali z rąk marszałka specjalne wyróżnienia. Następnie odbył się panel dyskusyjny, podczas którego rozmawiano m.in. na temat psychologicznych aspektów opieki nad dziećmi pozbawionymi rodziny biologicznej.

Zdjęcia z debaty

Mikołajki 2019 zdjecie 1 Mikołajki 2019 zdjecie 2 Mikołajki 2019 zdjecie 3 Mikołajki 2019 zdjecie 4 Mikołajki 2019 zdjecie 5 Mikołajki 2019 zdjecie 6


Przetarg nieograniczony
„Wyjazd integracyjno – socjalizacyjny dla 16 wychowanków pieczy zastępczej - 2019”
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Piknik Profilaktyczno - Integracyjny 01.06.2019r.


Starosta Bialski Mariusz Filipiuk oraz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej zapraszają na Piknik Profilaktyczno - Integracyjny, który odbędzie się dnia 01 czerwca 2019 na terenie Placówki Opiekuńczo - Wychowawczej w Maniach. Piknik realizowany jest w ramach Projektu realizowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020,współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, Działanie 11.1. Aktywne włączenie pn.: JESTEM - WIĘC DZIAŁAM. Piknik skierowany jest do dzieci i młodzieży przebywającej w pieczy zastępczej oraz ich opiekunów - klientów PCPR w Białej Podlaskiej.

ZAPRASZAMY

Przetarg nieograniczony
„Wyjazd integracyjno – socjalizacyjny dla 16 wychowanków pieczy zastępczej - 2019”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„ Kurs: Kwalifikowanej pierwszej pomocy dla osób niemedycznych ”
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Przetarg nieograniczony
„ Kurs: Operator koparko ładowarki – III klasa uprawnień ”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Wychowawca wypoczynku, animator czasu wolnego i sportu”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
„ Kurs: Kwalifikowanej pierwszej pomocy dla osób niemedycznych ”
Informacja z otwarcia ofert.

Przetarg nieograniczony
„ Kurs: Operator koparko ładowarki – III klasa uprawnień ”
Informacja z otwarcia ofert.

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Wychowawca wypoczynku, animator czasu wolnego i sportu”
Informacja z otwarcia ofert.

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Język angielskiego poziom podstawowy/ średniozaawansowany / zaawansowany”
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Język angielskiego poziom podstawowy/ średniozaawansowany / zaawansowany”
Pytanie do SIWZ

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Język angielskiego poziom podstawowy/ średniozaawansowany / zaawansowany”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Kwalifikowanej pierwszej pomocy dla osób niemedycznych”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Wychowawca wypoczynku, animator czasu wolnego i sportu”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„ Kurs: Operator koparko ładowarki – III klasa uprawnień ”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Zapytanie ofertowe
Szkolenie pt. „Praca z dzieckiem krzywdzonym”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe
Szkolenie pt. „Praca z dzieckiem krzywdzonym”
Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe
Szkolenie pt. „Potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku i sposoby ich zaspokajania”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe
Szkolenie pt. „Potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku i sposoby ich zaspokajania”
Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe
Szkolenie pt. „Praca z dzieckiem krzywdzonym”
Zapytanie oferowe
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Sprzedawca – kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i programem do fakturowania”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Kierowca – operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych ”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe
Szkolenie pt. „Potrzeby rozwojowe dzieci w różnym wieku i sposoby ich zaspokajania”
Zapytanie oferowe
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Kierowca – operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych ”
Informacja z otwarcia ofert.

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Sprzedawca – kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i programem do fakturowania”
Informacja z otwarcia ofert.

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Kierowca – operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych ” „UWAGA Zmiana ogłoszenia i SIWZ”
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Pytanie do SIWZ

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Sprzedawca – kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i programem do fakturowania”
Pytanie do SIWZ

Przetarg nieograniczony
„ Kurs: Kierowca – operator wózków jezdniowych z wymianą butli gazowych ”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Kurs: Sprzedawca – kasjer fakturzysta z obsługą kas fiskalnych i programem do fakturowania”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, że rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Aktywny Samorząd”

MODUŁY, OBSZARY I ZADANIA PROGRAMU, KTÓRE BĘDĄ REALIZOWANE W 2019 ROKU:

Moduł I - likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
Obszar A - likwidacja bariery transportowej:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności(do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu,
Zadanie 3 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu, w stopniu wymagającym korzystania z usług tłumacza języka migowego,
Zadanie 4 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu, adresowana do osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu,

Obszar B - likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności(do 16 roku życia) lub do osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku lub obu kończyn górnych,
Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu wzroku,
Zadanie 4 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym albo umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu słuchu i trudnościami w komunikowaniu się za pomocą mowy,
Zadanie 5 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,

Obszar C - likwidacja barier w poruszaniu się:
Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości, adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości), adresowana do osób ze stopniem niepełnosprawności,
Zadanie 5 - pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego, adresowana do osób z orzeczeniem o niepełnosprawności (do 16 roku życia) lub osób ze znacznym stopniem niepełnosprawności, z dysfunkcją narządu ruchu powodującą problemy w samodzielnym przemieszczaniu się i posiadających zgodę lekarza specjalisty na użytkowanie przedmiotu dofinansowania,

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej (dziecka przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką), adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, którzy są przedstawicielem ustawowym lub opiekunem prawnym dziecka;

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym, adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.


Szczegóły, dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatbialski.pl/?id=aktywny-samorzad


Przetarg nieograniczony
„Kurs Asystent nauczyciela przedszkola”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
„Kurs Asystent nauczyciela przedszkola”
Informacja z otwarcia ofert.

UWAGA !!! Przetarg nieograniczony
„Kurs Asystent nauczyciela przedszkola”
Zaktualizowany formularz ofertowy.

Przetarg nieograniczony
„Kurs Asystent nauczyciela przedszkola”
Pytanie Nr 2 do SIWZ

Przetarg nieograniczony
„Kurs Asystent nauczyciela przedszkola”
Pytanie do SIWZ

SPOTKANIE MIKOŁAJKOWE DLA WYCHOWANKÓW PIECZY ZASTĘPCZEJ


W dniu 11 lutego dzieci przebywające w pieczy zastępczej na terenie powiatu bialskiego wzięły udział w Spotkaniu Mikołajkowym. Impreza odbyła się w ramach projektu realizowanego przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej pn.: „Rozwój i upowszechnianie rodzinnej pieczy zastępczej w powiecie bialskim”. Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Spotkanie rozpoczął Pan Starosta Mariusz Filipiuk witając wszystkie dzieci wraz z opiekunami i życząc im miłej zabawy.

Czas spotkania wypełniony był atrakcjami, które przyniosły wiele radości wychowankom. Dzieci bawiły się wspólnie z animatorami zabaw, tańczyły, uczestniczyły w konkursach, miały do dyspozycji kolorowanki i bloki rysunkowe. Zapewniono poczęstunek w postaci pysznej zupy pomidorowej, słodkich bułeczek i pączków, pizzy, ciasteczek, soków, wody, kawy, herbaty.

Głównym i zarazem ostatnim punktem spotkania była wizyta Mikołaja z workiem pełnym prezentów. Każde obecne na imprezie dziecko otrzymało paczkę ze słodkościami.

W spotkaniu wzięło udział ponad 130 dzieci wraz z opiekunami.

Zdjęcia z Mikołajek 2019

Mikołajki 2019 zdjecie 1 Mikołajki 2019 zdjecie 2 Mikołajki 2019 zdjecie 3 Mikołajki 2019 zdjecie 4 Mikołajki 2019 zdjecie 5 Mikołajki 2019 zdjecie 6 Mikołajki 2019 zdjecie 7 Mikołajki 2019 zdjecie 8 Mikołajki 2019 zdjecie 9 Mikołajki 2019 zdjecie 10 Mikołajki 2019 zdjecie 11 Mikołajki 2019 zdjecie 12 Mikołajki 2019 zdjecie 13 Mikołajki 2019 zdjecie 14 Mikołajki 2019 zdjecie 15


Przetarg nieograniczony
„Kurs Asystent nauczyciela przedszkola”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnejPowiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż rozpoczęto rekrutację do Projektu JESTEM – WIĘC DZIAŁAM współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.1 Aktywne włączenie.

Projekt jest adresowany do wychowanków pieczy zastępczej w wieku 17-27 lat oraz osób z niepełnosprawnościami w wieku aktywności zawodowej, nieaktywnych zawodowo o niskich lub niewystarczających kwalifikacjach, z terenu powiatu bialskiego – klientów PCPR w Białej Podlaskiej.

Celem Projektu jest przeciwdziałanie zjawisku uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy oraz niekorzystnych postaw społecznych oraz poprawa dostępu do rynku pracy 140 klientów i klientek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej w okresie od 01.01.2019-31-12.2021.

Całkowita wartość projektu 2 704 567,25 zł - dofinansowanie z Unii Europejskiej 2 298 882,10 zł

Osoby zainteresowane wzięciem udziału w Projekcie zapraszamy do kontaktu osobistego w biurze Centrum na ul. Brzeskiej 41 lub telefonicznego pod nr tel: 83 443 29 82Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej dokonał wyboru ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Uchwała Zarządu

Gminne Centrum, Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu zaprasza do udziału w projekcie
„Kluby Seniora w Gminie Kodeń”


Celem projektu jest poprawiona dostępność i jakość usług społecznych dla 26 osób wykluczonych lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym z Gminy Kodeń poprzez usługi społeczne w lokalnej społeczności w formie 3 Klubów Seniora w Kodniu, Kostomłotach i Zabłociu do dnia 31.12.2020 r.

Projekt skierowany jest do osób wykluczonych, lub zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, którzy spełnią warunki:
- zamieszkują na terenie wiejskim,
- są mieszkańcami Gminy Kodeń,
- mają ukończone 60 lat.

„Kluby Seniora w Gminie Kodeń” będą miejscem spotkań osób starszych, w nieformalnej atmosferze, z jak największym spontanicznym zaangażowaniem samych seniorów. Działania klubu będą integrować seniorów i wspierać aktywność osób starszych, ale przede wszystkim zapewniać im dobre towarzystwo, w pobliżu miejsca zamieszkania. Kluby Seniora pozwolą na kształtowanie wśród seniorów nawyków do czynnego, kreatywnego spędzania wolnego czasu, rozwoju umiejętności, nauki radzenia sobie w nowych sytuacjach oraz dostosowania się do realiów obecnego świata. Uczestnicy mogą spędzać czas w klubie w pełnym wymiarze lub brać udział w wybranych zajęciach/ aktywnościach .

Formy wsparcia dla uczestników:
1. Zajęcia artystyczne (muzyka, śpiew, taniec, teatr, rękodzielnictwo).
2. Zajęcia kulinarne (animacyjne wykłady i warsztaty na temat zdrowego odżywiania i diety w wieku seniora połączone ze wspólnym przygotowaniem zdrowych i smacznych posiłków, dostosowanych do potrzeb zdrowia, przy uwzględnieniu produktów sezonowych, degustacja potraw).
3. Zajęcia ekologiczno-ogrodnicze (sadzenie roślin w doniczkach i hodowla ich w warunkach domowych np. zioła, sadzenie krzewów i ich pielęgnacja, pogadanka na temat ekologii, konkurs na najpiękniejszy ogród).
4. Zajęcia fotograficzne (podstawy fotografii, praktyczne wykonanie zdjęcia w pomieszczeniu i plenerze, wykonanie zdjęcia portretu uczestnika projektu, rodziny, wnuków, obróbka i wydruk zdjęć).
5. Zajęcia sportowe (różnego rodzaju zajęcia ruchowe o charakterze profilaktyki zdrowia, zachęcające do aktywności fizycznej i dostosowanej do wieku uczestników oraz kondycji: nordic walking, aerobik, ćwiczenia rozciągające i relaksujące, kurs udzielania pierwszej pomocy).
6. Wyjazd na basen (raz w miesiącu wyjazd z opiekunem na basen, zajęcia na basenie o charakterze profilaktyki zdrowia zwiększające wydolność i kondycję organizmu).
7. Spotkania okolicznościowe (3 spotkania w roku m.in. dzień seniora, majówka, bal karnawałowy).
8. Wycieczka integracyjna do teatru lub muzeum

Dla Wszystkich uczestników Klubu Seniora zapewniamy serwis kawowy.
Wszystko całkowicie bezpłatne w ramach wsparcia unijnego.


Dofinansowanie projektu z UE: 600 923,22
Całkowita wartość projektu:706 968,50

Szczegółowe informacje
Gminne Centrum, Kultury Sportu i Turystyki w Kodniu
ul. Rynek 4
21-509 Kodeń
tel: 500 582 286
e-mail klub.seniora.koden@gmail.com

Ulotka dotycząca projektu
W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

Na realizację w 2019 roku zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z projektu budżetu Powiatu:

1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie wsparcia:
a) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie umysłowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 8.000,00 zł.,
b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje alkoholizm. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 10.000,00 zł.,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 18.000,00 zł.,

2. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie powierzenia w roku 2019 prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z prowadzeniem mieszkania chronionego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 571.000,00 zł.
a) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wynosi – 565.000,00 zł.,
b) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie mieszkania chronionego utworzonego przy Domu Rodzinnym Nr 1 w Bohukałach wynosi - 6.000,00 zł.,

Szczegóły

WZORY OFERT

Wzór oferty 2016 - WERSJA DO EDYCJIZapytanie ofertowe
„Plac zabaw dla Domu Rodzinnego w Żabcach”
Unieważnienie postepowania

Zapytanie ofertowe
„Plac zabaw dla Domu Rodzinnego w Żabcach”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Wyposażenie w sprzęt komputerowy, RTV i AGD dla Domu Rodzinnego w Żabcach II”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
„Wyposażenie w meble Domu Rodzinnego w Żabcach”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe
„Plac zabaw dla Domu Rodzinnego w Żabcach”
Zapytanie oferowe
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Wyposażenie w meble Domu Rodzinnego w Żabcach”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Wyposażenie w sprzęt komputerowy, RTV i AGD dla Domu Rodzinnego w Żabcach II”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Wyposażenie w sprzęt komputerowy, RTV i AGD dla Domu Rodzinnego w Żabcach II”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Wyposażenie w meble Domu Rodzinnego w Żabcach”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Wyposażenie w sprzęt komputerowy, RTV i AGD dla Domu Rodzinnego w Żabcach”
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Przetarg nieograniczony
„Wyposażenie w sprzęt komputerowy, RTV i AGD dla Domu Rodzinnego w Żabcach”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Wyposażenie w sprzęt komputerowy, RTV i AGD dla Domu Rodzinnego w Żabcach”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Zapytanie ofertowe
Szkolenie dla koordynatorów pieczy zastępczej pt. „Jak pracować z dzieckiem po zmianie środowiska – umieszczenie w rodzinie zastępczej, przejście z placówki opiekuńczo wychowawczej do rodziny zastępczej.”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe
Szkolenie dla koordynatorów pieczy zastępczej pt. „Jak pracować z dzieckiem po zmianie środowiska – umieszczenie w rodzinie zastępczej, przejście z placówki opiekuńczo wychowawczej do rodziny zastępczej.”
Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe
Szkolenie dla koordynatorów pieczy zastępczej pt. „Jak pracować z dzieckiem po zmianie środowiska – umieszczenie w rodzinie zastępczej, przejście z placówki opiekuńczo wychowawczej do rodziny zastępczej.”
Zapytanie oferowe
Załączniki w formie edytowalnej

ANKIETA - Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026

Szanowni Państwo

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej przystępuje do opracowania dokumentu: Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026. Strategia wyznacza kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu w kilkuletniej perspektywie i powinna uwzględniać potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności. Z tego powodu prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta skierowana jest do mieszkańców powiatu bialskiego. Celem badania ankietowego jest poznanie Państwa opinii na temat warunków życia w powiecie oraz rozpoznanie istotnych problemów i potrzeb mieszkańców, które powinny być uwzględnione w planowaniu kierunków rozwoju powiatu. Ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy, a jej wyniki prezentowane będą w formie zbiorczej i wykorzystane zostaną w procesie opracowania Strategii.

Badanie ankietowe odbędzie się w dniach 23.07.2018-20.08.2018.
Wypełnione ankiety można przesłać na adres e-mail: owe@powiatbialski.pl
albo złożyć w formie papierowej w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej, pokój nr 324.

Ankieta

Zapytanie ofertowe
Szkolenie pt. „Przygotowanie wychowanków do opuszczenia rodziny zastępczej”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe
Szkolenie pt. „Przygotowanie wychowanków do opuszczenia rodziny zastępczej”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Wyjazd integracyjno – socjalizacyjny dla 16 wychowanków pieczy zastępczej - II”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
„Wyjazd integracyjno – socjalizacyjny dla 16 wychowanków pieczy zastępczej - II”
Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe
Szkolenie pt. „Przygotowanie wychowanków do opuszczenia rodziny zastępczej”
Zapytanie oferowe
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Wyjazd integracyjno – socjalizacyjny dla 16 wychowanków pieczy zastępczej - II”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Wyjazd integracyjno – socjalizacyjny dla 16 wychowanków pieczy zastępczej”
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Przetarg nieograniczony
„Wyjazd integracyjno – socjalizacyjny dla 16 wychowanków pieczy zastępczej”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
„Wyjazd integracyjno – socjalizacyjny dla 16 wychowanków pieczy zastępczej”
Informacja z otwarcia ofert

Świadczenie dobry start w pieczy zastępczej


Program „Dobry start” jest ważnym komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej. Program ten skierowany jest także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych (w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie domami dziecka), a także do osób przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie, zgodnie z ww. rozporządzeniem, otrzymają wszyscy wychowankowie pieczy zastępczej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w szkole.

Świadczenie dobry start przysługuje także na dziecko umieszczone w domu dziecka, czyli w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wniosek na takie dziecko składa dyrektor placówki w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na siedzibę kierowanej przez niego instytucji.

Wniosek SDS
Przetarg nieograniczony
„Wyjazd integracyjno – socjalizacyjny dla 16 wychowanków pieczy zastępczej”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Rozbudowa i modernizacja Domu Rodzinnego w Żabcach celem poprawy jakości świadczonych usług”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
„Rozbudowa i modernizacja Domu Rodzinnego w Żabcach celem poprawy jakości świadczonych usług”
Informacja z otwarcia ofert

FESTYN RODZINNY Z OKAZJI RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej 30 maja 2018 roku już po raz XII zorganizowało Festyn Rodzinny poświęcony idei i promocji rodzicielstwa zastępczego, który odbył się w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Festyn rozpoczął się od przemówienia i powitania gości przez Panią Halinę Mincewicz – Dyrektor PCPR. Następnie głos zabrał Pan Mariusz Filipiuk – Starosta Bialski oraz Pan Albin Mazurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Wszyscy przemawiający podkreślili rolę rodziny w okresie dzieciństwa, poczucie bezpieczeństwa i miłości. Szczególny tego wyraz ma miejsce w rodzinach zastępczych. Zwrócono także uwagę na nieoceniony trud osób sprawujących pieczę zastępczą.

Wśród zaproszonych gości obecni byli również: Pan Lech Sobieszczuk – Kierownik Zespołu Kuratorskiego przy Sądzie w Białej Podlaskiej, oraz Dyrektorzy Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, Domów Rodzinnych i Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Bialskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Do dyspozycji mieli dmuchańce, karuzelę, basenik. Do wspólnej zabawy zachęcał animator, który swoją pozytywną energią i radością zarażał wszystkich dookoła. Dużą atrakcją dla uczestników festynu była możliwość obejrzenia wnętrza wozu strażackiego, radiowozu policyjnego oraz – dwóch motocykli klubu motocyklowego Grom z Białej Podlaskiej.

Dużą pomoc otrzymaliśmy od studentów i ich opiekunów Medycznego Studium Zawodowego w Białej Podlaskiej oraz Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wolontariusze prowadzili konkursy plastyczne, gry i zabawy sportowe, malowanie twarzy oraz tworzyli „balonowe kreacje”.

Podczas zabawy dzieci opiekunowie zostali zaproszeni na projekcję krótkiego filmu „Nikola – historia prawdziwa” przedstawiająca problem dzieci z FAS. Każdy z opiekunów miał możliwość indywidualnych konsultacji z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, psychologiem i pedagogiem. Spotkanie było także okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między opiekunami.

W ramach poczęstunku każdy z uczestników Festynu miał zapewnioną zupę pomidorową, pieczone udka z kurczaka, kiełbaski i karkówkę z grilla, pączki i drożdżówki, lody, watę cukrową i popcorn, kawę, herbatę i zimne napoje. Na zakończenie imprezy każde dziecko dostało nagrodę - prezent za czynny udział w festynie.


Relacja video z festynu: https://www.youtube.com/watch?v=owWQY8DdO-w&t=142sZdjęcia z festynu 2018

Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018Przetarg nieograniczony
„Rozbudowa i modernizacja Domu Rodzinnego w Żabcach celem poprawy jakości świadczonych usług”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 30.05.2017r.


ZAPRASZAMY

Wizyta w Kobryniu na Białorusi


W dniach 10 – 11 maj br. delegacja z Powiatu Bialskiego której przewodniczył Starosta Bialski - Mariusz Filipiuk odwiedziła Wioskę Dziecięcą i Szkołę specjalną w Kobryniu w rejonie Brzeskim gdzie przebywają i uczą się dzieci pozbawione opieki rodziców i dzieci niepełnosprawne.

W Kobryniu została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Powiatem Bialskim a Powiatem Kobryńskim w zakresie współpracy dotyczącej pomocy społecznej i pieczy zastępczej. Po podpisaniu umowy, wspólnie zostało posadzone „drzewo przyjaźni”.

Współpraca pomiędzy stronami pozwoli na wymianę doświadczeń oraz umożliwi wypoczynek dzieci i młodzieży współpracujących powiatów.

Zdjęcia z wizyty

Kobryń 2018 Kobryń 2018 Kobryń 2018 Kobryń 2018 Kobryń 2018 Kobryń 2018XIX Pielgrzymka Środowiska Pomocy Społecznej z Województwa Lubelskiego

W tym roku w środę 9 maja przedstawiciele środowisk pomocy społecznej z całego województwa Lubelskiego spotkają się w Pratulinie.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 Mszą świętą na ołtarzu polowym, Eucharystii przewodniczył będzie biskup siedlecki Kazimierz Gurda.
Po Mszy św. planowane jest spotkanie przedstawicieli środowisk pomocy społecznej z naszego województwa.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, że rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Aktywny Samorząd”

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2018 ROKU:

Moduł I
1. Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
3. Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
4. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
5. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
6. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
7. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie)

Szczegóły, dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatbialski.pl/?id=aktywny-samorzad


Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej dokonał wyboru ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Uchwała Zarządu

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

Na realizację w 2018 roku zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z projektu budżetu Powiatu:

1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie wsparcia:
a) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie umysłowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 8.000,00 zł.,
b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje alkoholizm. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 10.000,00 zł.,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 18.000,00 zł.,

2. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie powierzenia w roku 2018 prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z prowadzeniem mieszkania chronionego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 537.000,00 zł.
a) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wynosi – 532.000,00 zł.,
b) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie mieszkania chronionego utworzonego przy Domu Rodzinnym Nr 1 w Bohukałach wynosi - 5.000,00 zł.,

Szczegóły

UWAGA NOWE WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ DZ. U. z 2016r. poz. 1300

Nowy Wzór oferty 2016 - WERSJA DO EDYCJI

Archiwum aktualności

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 99411
Projekt i wykonanie: Orange Computers