Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 3432982
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 3423699
Dział opieki nad dzieckiem i rodzinią tel. 83 3437066
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

Aktualności


W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2019 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2019 z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

Na realizację w 2019 roku zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z projektu budżetu Powiatu:

1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie wsparcia:
a) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie umysłowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 8.000,00 zł.,
b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje alkoholizm. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 10.000,00 zł.,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 18.000,00 zł.,

2. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie powierzenia w roku 2019 prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z prowadzeniem mieszkania chronionego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 571.000,00 zł.
a) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wynosi – 565.000,00 zł.,
b) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie mieszkania chronionego utworzonego przy Domu Rodzinnym Nr 1 w Bohukałach wynosi - 6.000,00 zł.,

Szczegóły

WZORY OFERT

Wzór oferty 2016 - WERSJA DO EDYCJIZapytanie ofertowe
„Plac zabaw dla Domu Rodzinnego w Żabcach”
Unieważnienie postepowania

Zapytanie ofertowe
„Plac zabaw dla Domu Rodzinnego w Żabcach”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Wyposażenie w sprzęt komputerowy, RTV i AGD dla Domu Rodzinnego w Żabcach II”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
„Wyposażenie w meble Domu Rodzinnego w Żabcach”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe
„Plac zabaw dla Domu Rodzinnego w Żabcach”
Zapytanie oferowe
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Wyposażenie w meble Domu Rodzinnego w Żabcach”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Wyposażenie w sprzęt komputerowy, RTV i AGD dla Domu Rodzinnego w Żabcach II”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Wyposażenie w sprzęt komputerowy, RTV i AGD dla Domu Rodzinnego w Żabcach II”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Wyposażenie w meble Domu Rodzinnego w Żabcach”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Wyposażenie w sprzęt komputerowy, RTV i AGD dla Domu Rodzinnego w Żabcach”
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Przetarg nieograniczony
„Wyposażenie w sprzęt komputerowy, RTV i AGD dla Domu Rodzinnego w Żabcach”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Wyposażenie w sprzęt komputerowy, RTV i AGD dla Domu Rodzinnego w Żabcach”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Zapytanie ofertowe
Szkolenie dla koordynatorów pieczy zastępczej pt. „Jak pracować z dzieckiem po zmianie środowiska – umieszczenie w rodzinie zastępczej, przejście z placówki opiekuńczo wychowawczej do rodziny zastępczej.”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe
Szkolenie dla koordynatorów pieczy zastępczej pt. „Jak pracować z dzieckiem po zmianie środowiska – umieszczenie w rodzinie zastępczej, przejście z placówki opiekuńczo wychowawczej do rodziny zastępczej.”
Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe
Szkolenie dla koordynatorów pieczy zastępczej pt. „Jak pracować z dzieckiem po zmianie środowiska – umieszczenie w rodzinie zastępczej, przejście z placówki opiekuńczo wychowawczej do rodziny zastępczej.”
Zapytanie oferowe
Załączniki w formie edytowalnej

ANKIETA - Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026

Szanowni Państwo

Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej przystępuje do opracowania dokumentu: Strategia Rozwoju Powiatu Bialskiego na lata 2018-2026. Strategia wyznacza kierunki rozwoju społeczno-gospodarczego powiatu w kilkuletniej perspektywie i powinna uwzględniać potrzeby i oczekiwania lokalnej społeczności. Z tego powodu prosimy o wypełnienie poniższej ankiety. Ankieta skierowana jest do mieszkańców powiatu bialskiego. Celem badania ankietowego jest poznanie Państwa opinii na temat warunków życia w powiecie oraz rozpoznanie istotnych problemów i potrzeb mieszkańców, które powinny być uwzględnione w planowaniu kierunków rozwoju powiatu. Ankieta ma charakter dobrowolny i anonimowy, a jej wyniki prezentowane będą w formie zbiorczej i wykorzystane zostaną w procesie opracowania Strategii.

Badanie ankietowe odbędzie się w dniach 23.07.2018-20.08.2018.
Wypełnione ankiety można przesłać na adres e-mail: owe@powiatbialski.pl
albo złożyć w formie papierowej w Starostwie Powiatowym w Białej Podlaskiej, pokój nr 324.

Ankieta

Zapytanie ofertowe
Szkolenie pt. „Przygotowanie wychowanków do opuszczenia rodziny zastępczej”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Zapytanie ofertowe
Szkolenie pt. „Przygotowanie wychowanków do opuszczenia rodziny zastępczej”
Informacja z otwarcia ofert

Przetarg nieograniczony
„Wyjazd integracyjno – socjalizacyjny dla 16 wychowanków pieczy zastępczej - II”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
„Wyjazd integracyjno – socjalizacyjny dla 16 wychowanków pieczy zastępczej - II”
Informacja z otwarcia ofert

Zapytanie ofertowe
Szkolenie pt. „Przygotowanie wychowanków do opuszczenia rodziny zastępczej”
Zapytanie oferowe
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Wyjazd integracyjno – socjalizacyjny dla 16 wychowanków pieczy zastępczej - II”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Wyjazd integracyjno – socjalizacyjny dla 16 wychowanków pieczy zastępczej”
Zawiadomienie o unieważnieniu przetargu

Przetarg nieograniczony
„Wyjazd integracyjno – socjalizacyjny dla 16 wychowanków pieczy zastępczej”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
„Wyjazd integracyjno – socjalizacyjny dla 16 wychowanków pieczy zastępczej”
Informacja z otwarcia ofert

Świadczenie dobry start w pieczy zastępczej


Program „Dobry start” jest ważnym komponentem kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej. Program ten skierowany jest także do dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, zarówno w jej formach rodzinnych, jak i instytucjonalnych (w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, zwanych potocznie domami dziecka), a także do osób przebywających w pieczy zastępczej na podstawie art. 37 ust 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz osób usamodzielnianych na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Świadczenie, zgodnie z ww. rozporządzeniem, otrzymają wszyscy wychowankowie pieczy zastępczej do ukończenia 20 roku życia, a w przypadku osób z niepełnosprawnością – do 24 roku życia, jeśli pobierają naukę w szkole.

Świadczenie dobry start przysługuje także na dziecko umieszczone w domu dziecka, czyli w instytucjonalnej pieczy zastępczej. Wniosek na takie dziecko składa dyrektor placówki w powiatowym centrum pomocy rodzinie właściwym ze względu na siedzibę kierowanej przez niego instytucji.

Wniosek SDS
Przetarg nieograniczony
„Wyjazd integracyjno – socjalizacyjny dla 16 wychowanków pieczy zastępczej”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Przetarg nieograniczony
„Rozbudowa i modernizacja Domu Rodzinnego w Żabcach celem poprawy jakości świadczonych usług”
Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Przetarg nieograniczony
„Rozbudowa i modernizacja Domu Rodzinnego w Żabcach celem poprawy jakości świadczonych usług”
Informacja z otwarcia ofert

FESTYN RODZINNY Z OKAZJI RODZICIELSTWA ZASTĘPCZEGO


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej 30 maja 2018 roku już po raz XII zorganizowało Festyn Rodzinny poświęcony idei i promocji rodzicielstwa zastępczego, który odbył się w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy.

Festyn rozpoczął się od przemówienia i powitania gości przez Panią Halinę Mincewicz – Dyrektor PCPR. Następnie głos zabrał Pan Mariusz Filipiuk – Starosta Bialski oraz Pan Albin Mazurek – Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie. Wszyscy przemawiający podkreślili rolę rodziny w okresie dzieciństwa, poczucie bezpieczeństwa i miłości. Szczególny tego wyraz ma miejsce w rodzinach zastępczych. Zwrócono także uwagę na nieoceniony trud osób sprawujących pieczę zastępczą.

Wśród zaproszonych gości obecni byli również: Pan Lech Sobieszczuk – Kierownik Zespołu Kuratorskiego przy Sądzie w Białej Podlaskiej, oraz Dyrektorzy Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych, Domów Rodzinnych i Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Bialskiego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej, przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej i Policji.

Na dzieci czekało mnóstwo atrakcji. Do dyspozycji mieli dmuchańce, karuzelę, basenik. Do wspólnej zabawy zachęcał animator, który swoją pozytywną energią i radością zarażał wszystkich dookoła. Dużą atrakcją dla uczestników festynu była możliwość obejrzenia wnętrza wozu strażackiego, radiowozu policyjnego oraz – dwóch motocykli klubu motocyklowego Grom z Białej Podlaskiej.

Dużą pomoc otrzymaliśmy od studentów i ich opiekunów Medycznego Studium Zawodowego w Białej Podlaskiej oraz Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Wolontariusze prowadzili konkursy plastyczne, gry i zabawy sportowe, malowanie twarzy oraz tworzyli „balonowe kreacje”.

Podczas zabawy dzieci opiekunowie zostali zaproszeni na projekcję krótkiego filmu „Nikola – historia prawdziwa” przedstawiająca problem dzieci z FAS. Każdy z opiekunów miał możliwość indywidualnych konsultacji z koordynatorami rodzinnej pieczy zastępczej, psychologiem i pedagogiem. Spotkanie było także okazja do wymiany doświadczeń i dobrych praktyk między opiekunami.

W ramach poczęstunku każdy z uczestników Festynu miał zapewnioną zupę pomidorową, pieczone udka z kurczaka, kiełbaski i karkówkę z grilla, pączki i drożdżówki, lody, watę cukrową i popcorn, kawę, herbatę i zimne napoje. Na zakończenie imprezy każde dziecko dostało nagrodę - prezent za czynny udział w festynie.


Relacja video z festynu: https://www.youtube.com/watch?v=owWQY8DdO-w&t=142sZdjęcia z festynu 2018

Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018 Festyn 2018Przetarg nieograniczony
„Rozbudowa i modernizacja Domu Rodzinnego w Żabcach celem poprawy jakości świadczonych usług”
Ogłoszenie
SIWZ
Załączniki w formie edytowalnej

Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 30.05.2017r.


ZAPRASZAMY

Wizyta w Kobryniu na Białorusi


W dniach 10 – 11 maj br. delegacja z Powiatu Bialskiego której przewodniczył Starosta Bialski - Mariusz Filipiuk odwiedziła Wioskę Dziecięcą i Szkołę specjalną w Kobryniu w rejonie Brzeskim gdzie przebywają i uczą się dzieci pozbawione opieki rodziców i dzieci niepełnosprawne.

W Kobryniu została podpisana umowa o współpracy pomiędzy Powiatem Bialskim a Powiatem Kobryńskim w zakresie współpracy dotyczącej pomocy społecznej i pieczy zastępczej. Po podpisaniu umowy, wspólnie zostało posadzone „drzewo przyjaźni”.

Współpraca pomiędzy stronami pozwoli na wymianę doświadczeń oraz umożliwi wypoczynek dzieci i młodzieży współpracujących powiatów.

Zdjęcia z wizyty

Kobryń 2018 Kobryń 2018 Kobryń 2018 Kobryń 2018 Kobryń 2018 Kobryń 2018XIX Pielgrzymka Środowiska Pomocy Społecznej z Województwa Lubelskiego

W tym roku w środę 9 maja przedstawiciele środowisk pomocy społecznej z całego województwa Lubelskiego spotkają się w Pratulinie.
Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.00 Mszą świętą na ołtarzu polowym, Eucharystii przewodniczył będzie biskup siedlecki Kazimierz Gurda.
Po Mszy św. planowane jest spotkanie przedstawicieli środowisk pomocy społecznej z naszego województwa.


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, że rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Aktywny Samorząd”

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2018 ROKU:

Moduł I
1. Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
3. Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
4. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
5. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
6. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
7. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie)

Szczegóły, dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatbialski.pl/?id=aktywny-samorzad


Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej dokonał wyboru ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Uchwała Zarządu

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2018 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2018 z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

Na realizację w 2018 roku zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z projektu budżetu Powiatu:

1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie wsparcia:
a) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie umysłowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 8.000,00 zł.,
b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje alkoholizm. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 10.000,00 zł.,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 18.000,00 zł.,

2. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie powierzenia w roku 2018 prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z prowadzeniem mieszkania chronionego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 537.000,00 zł.
a) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wynosi – 532.000,00 zł.,
b) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie mieszkania chronionego utworzonego przy Domu Rodzinnym Nr 1 w Bohukałach wynosi - 5.000,00 zł.,

Szczegóły

UWAGA NOWE WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ DZ. U. z 2016r. poz. 1300

Nowy Wzór oferty 2016 - WERSJA DO EDYCJIOgłoszenie konsultacji projektu Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2018


Rozpoczynamy konsultacje projektu „Programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2018”.

Trwają prace nad projektem programu współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2018. Będzie to podstawowy dokument określający politykę władz powiatu w odniesieniu do organizacji pozarządowych. Zachęcamy przedstawicieli stowarzyszeń, fundacji, związków stowarzyszeń oraz innych podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Powiatu Bialskiego do przesyłania uwag, sugestii i propozycji zmian do projektu programu.

W tym celu prosimy o wypełnienie załączonej ankiety.

Propozycji oczekujemy w terminie do dnia 13 listopada 2017 r.

Zapraszamy upoważnione podmioty do udziału w konsultacjach.

Projetk Programu współpracy
Ankieta dot. projektu


Sprawni Poprzez Sport 2017


Caritas Diecezji Siedleckiej Środowiskowy Dom Samopomocy w Białej Podlaskiej zaprosił na festyn integracyjny „Sprawni Poprzez Sport 2017”, który odbył się 7 września w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Wydarzenie objęli honorowym patronatem: J.E. Biskup Ks. Kazimierz Gurda, Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej Ks. Marek Bieńkowski, Prezydent Miasta Biała Podlaska Dariusz Stefaniuk oraz Starosta Bialski Mariusz Filipiuk.

Ta odbywająca się po raz trzynasty impreza dedykowana była osobom niepełnosprawnym z województw lubelskiego i mazowieckiego. Patronami honorowymi tegorocznej edycji byli: Prezydent Miasta Biała Podlaska Dariusz Stefaniuk Starosta Bialski Mariusz Filipiuk oraz Dyrektor Caritas Diecezji Siedleckiej Ks. Marek Bieńkowski. Głównymi atrakcjami dla przybyłych były pokaz sztuk walki oraz Brazylijskiego Jiu Jitsu zaprezentowany przez klub Dziki Wschód jak również zabawy i konkurencje sportowo-rekreacyjne przygotowane przez Centrum Wolontariatu Caritas Biała Podlaska, obiad przygotowany przez sekcję gastronomiczną Bialskiego Centrum Integracji Społecznej Siedleckiej Caritas.

Mimo Nie najlepszej pogody, wspaniała atmosfera i moc atrakcji sprawiły, że licząca ok.350 osób grupa obecnych bawiła się wyśmienicie. Środowiskowy Dom Samopomocy pragnie serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które wsparły organizację festynu finansowo oraz pomogły w jego organizacji.

Tekst i zdjęcia: Radio Biper

Zdjęcia z Festynu

Sprawni Poprzez Sport 2017 Sprawni Poprzez Sport 2017 Sprawni Poprzez Sport 2017 Sprawni Poprzez Sport 2017 Sprawni Poprzez Sport 2017 Sprawni Poprzez Sport 2017Start kolonii letnich dla dzieci z Powiatu Bialskiego


Dziś rozpoczyna się pierwszy turnus kolonii letnich dla dzieci z Powiatu Bialskiego. W sumie w 4 turnusach nieodpłatnie weźmie udział 120 dzieci z gmin z terenu powiatu. W tym roku kolonie są organizowane w polskich górach w następujących terminach.
• Turnus 1: 10.07 - 21.07 – Stary Sącz
• Turnus 2: 13.07 – 24.07 – Milówka
• Turnus 3: 25.07 – 05.08 – Milówka
• Turnus 4: 06.08 – 17.08 – Milówka

Nabór na kolonie został przeprowadzony przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej przy współpracy z ośrodkami pomocy społecznej z terenu powiatu.


Piknik Integracyjny pod hasłem „Słońce jest w każdym z nas” - Konstantynów


Społeczność Domu Pomocy Społecznej w Konstantynowie dnia 06.06.2017r. zorganizowała Piknik Integracyjny pod hasłem „Słońce jest w każdym z nas” skierowany do Mieszkańców domów pomocy społecznej, Uczestników warsztatów terapii zajęciowej i środowiskowych domów samopomocy z Powiatu Bialskiego i innych osób na co dzień korzystających z pomocy i wsparcia. Naszą ideą w tym dniu było wspólne spędzanie czasu, dobra zabawa i integracja.

Pani Dyrektor Małgorzata Malczuk gospodarz pikniku przywitała przybyłych gości oraz podkreśliła, że wiele osób na rożnych szczeblach zna dogłębnie problemy osób oczekujących wsparcia, pomocy, zrozumienia i akceptacji i podejmują wiele inicjatyw aby sprostać ich potrzebom.

Na spotkanie przybył Pan Robert Gmitruczuk Wicewojewoda Lubelski wraz z Kierownictwem Wydziału Polityki Społecznej, Pan Mariusz Filipiuk Starosta Powiatu Bialskiego, Przewodniczący Rady Powiatu i Radni, Pani Halina Mincewicz Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, Pan Romuald Murawski Wójt Gminy Konstantynów, Dyrektorzy zaprzyjaźnionych placówek z mieszkańcami , uczestnikami oraz rodziny mieszkańców.

Wicewojewoda Lubelski podziękował za piękne hasło Pikniku „Słońce jest w każdym z nas” podkreślając, że „każdy człowiek jest piękny i bardzo wartościowy, bez względu na wiek, sprawność fizyczną czy psychiczną pochodzenie i miejsce zamieszkania”.

Starosta Bialski skierował wiele ciepłych słów do głównych bohaterów dzisiejszego spotkania, życząc wszystkim, aby odnajdowali wokół siebie ludzi o wielkim sercu, którym los najbardziej potrzebujących nie jest im obojętny. Podkreślił że praca na rzecz człowieka potrzebującego wsparcia jest wielką misją.

Wójt Gminy podkreślił, że Konstantynów jest zawsze otwarty na tego rodzaju inicjatywy. Na czas spotkania Ksiądz Kapelan Waldemar Tkaczuk udzielił Bożego Błogosławieństwa. Piknik uświetniła część artystyczna w wykonaniu Mieszkańców Domu - pokaz mody projektanta Konstantego Depeesowicza.

Na zakończenie części oficjalnej Wicewojewoda, Starosta i Wójt oddali salwy honorowe z armatki Kozierackiego Bractwa Kurkowego. Miłym akcentem był również taniec integracyjny wszystkich gości i uczestników prowadzony przez Panią Dorotę Galińską.

Wśród atrakcji znalazły się również:
• warsztaty malarskie pod okiem ikonografa Arkadiusz Świętochowskiego, powstały bardzo ciekawe prace indywidualne i praca zbiorowa
• przejazd bryczką oraz zabytkowym motocyklem z koszem
• zajęcia rekreacyjno- sportowe
• studio urody cieszyło się popularnością zarówno wśród pań jak i panów
• fotoshop przyciągnął wielu chętnych, którzy skorzystali z wyjątkowych stylizacji
• spotkanie przy wspólnym stole i w kawiarence oraz grillowanie

Uczestnicy Pikniku bawili się przy rytmach muzyki zespołu Tokarski& Majewski Band

Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe statuetki i podziękowania za uczestnictwo w Pikniku. Organizatorzy mają nadzieję, że wszyscy goście zabrali ze sobą „słońce”, które będzie świecić w ich sercach przez długi czas.

Zdjęcia z Pikniku 2017

Piknik Konstantynów 2017 Piknik Konstantynów 2017 Piknik Konstantynów 2017 Piknik Konstantynów 2017 Piknik Konstantynów 2017 Piknik Konstantynów 2017 Piknik Konstantynów 2017 Piknik Konstantynów 2017Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 27.05.2017r.


W dniu 27.05.2017r. w godz. od 10.00 do 15.00, w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy odbył się po raz 12 Festyn z Okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego.
Była to też również doskonała okazja do promowania rodzicielstwa zastępczego oraz do pozyskiwania nowych kandydatów na rodziny zastępcze. PCPR cyklicznie prowadzi nabór kandydatów do pełnienia tej funkcji.
Jednocześnie promowany był program Aktywny Samorząd skierowany do osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Bialskiego.

Relacja video z festynu: https://www.youtube.com/watch?v=zkXc1-yEAbU


Zdjęcia z festynu 2017

Festyn 2017 Festyn 2017 Festyn 2017 Festyn 2017 Festyn 2017 Festyn 2017 Festyn 2017 Festyn 2017 Festyn 2017 Festyn 2017 Festyn 2017 Festyn 2017 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016


Festyn z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego 27.05.2017r.

30 maja został ustanowiony przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Dniem Rodzicielstwa Zastępczego. Święto to służyć ma przede wszystkim zwróceniu uwagi społeczeństwa na los opuszczonych dzieci. Dodatkowo ma także uhonorować pracę, jakiej każdego dnia podejmują się Rodzice Zastępczy. Dzięki ich zaangażowaniu możliwe jest zapewnienie młodym ludziom godnego, spokojnego dzieciństwa, wykształcenia oraz – co najważniejsze – miłości.

Od 2012 roku wydarzenie to odbywa się w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Poprzednie uroczystości odbywały się Międzyrzecu Podlaskim, Białej Podlaskiej oraz w Rodzinnym Domu Dziecka w Żabcach. Podczas Festynów, które odbyły się w minionych latach każdy z uczestników miał zapewniony ciepły posiłek, słodki poczęstunek oraz kawę, herbatę i zimne napoje. Dobrą zabawę i animację zapewniał Klaun, który zachęcał dzieci i rodziców do wspólnych tańców i udziału w konkursach. Rodziny mogły skorzystać z poradnictwa prawnego, psychologicznego i rodzinnego, a także podzielić się doświadczeniami z innymi rodzinami. Dla tych, którzy nie chcieli bawić się wspólnie z Klaunem była zapewnione inne atrakcje takie jak karuzela, zjeżdżalnie, kule wodne, konkursy sportowe i plastyczne. Niewątpliwie, za każdym razem wielką atrakcją były pokazy organizowane przez straż pożarna i policję. Dzieci mogły włączyć syreny, przymierzyć kaski strażackie lub czapki policyjne. Co roku na koniec festynu każde dziecko dostawało drobne upominki.

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego to wyjątkowe święto dla nas wszystkich, a szczególnie dla dzieci, które znalazły opiekę i miłość u rodziców zastępczych. Jest również świętem tych, którzy stali się rodziną dla dziecka, przyjmując je do swojego domu i życia.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej już po raz kolejny organizuje z tej okazji Festyn Rodzinny poświęcony idei rodzicielstwa zastępczego. W roku bieżącym do akcji włączyli się również Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej oraz Stowarzyszenie Rodzicielstwa Zastępczego „Jedno Serce”.

Festyn Odbędzie się on w dniu 27.05.2017r. w godz. 10.00 do 14.00, w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy. Dla wszystkich rodzin zastępczych – jest to dzień zabawy, spotkań, integracji, wymiany doświadczeń. Jest to również doskonała okazja do promowania rodzicielstwa zastępczego oraz do pozyskiwania nowych kandydatów na rodziny zastępcze. PCPR cyklicznie prowadzi nabór kandydatów do pełnienia tej funkcji.

Może ona być powierzona osobom, które:
- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza rodzicielska nie jest im ograniczona ani zawieszona,
- wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeżeli taki posiadają,
- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
- przebywają na terytorium, Rzeczpospolitej Polskiej,
- zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb,
- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na opiekunów zastępczych, po uzyskaniu wstępnej kwalifikacji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pod względem spełniania w/w warunków kierowani są na szkolenie, zgodne z programem zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze jest bezpłatne dla mieszkańców Powiatu Bialskiego.
ZAPRASZAMY na szkolenie małżeństwa i osoby niepozostające w związku małżeńskim, pragnące stworzyć dzieciom rodzinę oraz bezpieczny i szczęśliwy dom, które:
- chciałyby zaopiekować się dziećmi,
- są odpowiedzialne,
- są gotowe poświęcić dzieciom swój czas,
- nie boja się wyzwań.

Wszelkich informacji dla osób, które chciałyby utworzyć rodzinę zastępczą udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, III piętro. Pok. 337, 338, Tel. (83) 343 – 70 – 66 , (83) 343 – 29 – 82, pcprbp@wp.pl oraz Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białej Podlaskiej ul. Piłsudskiego 24, II piętro Pok. 21, Tel. (83) 344 – 70 – 31, mopsbp@wp.pl

ZAPRASZAMY

PROMOCJA PROGRAMU AKTYWNY SAMORZAD 2017

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2017 ROKU:

Moduł I
1. Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
3. Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
4. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
5. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
6. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
7. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie)

Adresatami programu są: osoby niepełnosprawne, które są mieszkańcami powiatu bialskiego

Szczegóły, dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatbialski.pl/?id=aktywny-samorzad

KONFERENCJA BIALSKIE DZIECI BEZPIECZNE

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Konferencja 2017 Konferencja 2017

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!


Wyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej dokonał wyboru ofert na realizację w 2017 roku zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej tj. prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe.

Uchwała Zarządu


20 - 26 luty 2017 Tydzień Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem

W ramach Tygodnia Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, na terenie miasta Biała Podlaska pod auspicjami Ministerstwa Sprawiedliwości będą dyżury specjalistów. W związku z powyższym zapraszamy osoby pokrzywdzone przestępstwem do skorzystania z oferty.

Wizyta Wojewody w Powiecie Bialskim


W dniu 14.02.2017r. Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk, Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Pan Albin Mazurek oraz Kierownik Oddziału d/s Pomocy Instytucjonalnej Pani Małgorzata Frant – Błażucka podczas pobytu na terenie Powiatu Bialskiego dokonali wizytacji Warsztatów Terapii Zajęciowej i Środowiskowego Domu Samopomocy w Kodniu oraz Domów Pomocy Społecznej w Kodniu i Kostomłotach. Spotkali się również z kadrą i mieszkańcami tych placówek.

Warsztat Terapii Zajęciowej w Kodniu jest placówką dziennego pobytu, przeznaczoną dla osób niepełnosprawnych w stopniu umiarkowanym i znacznym. Ma za zadanie rozwijanie umiejętności przydatnych w codziennym życiu takich jak: planowanie, komunikowanie się, ogólne usprawnienie i przygotowanie do życia w środowisku oraz podstawowych umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie zatrudnienia.

Podobne działania prowadzi również Środowiskowy Dom Samopomocy dla Osób z Zaburzeniami Psychicznymi w Kodniu. W/w jednostka prowadzona przez Gminę Kodeń zapewnia miejsce dla 18 osób z zaburzeniami psychicznymi. Osoby uczęszczające na zajęcia mają możliwość doskonalenia umiejętności niezbędnych w codziennym życiu i samodzielnym funkcjonowaniu w społeczeństwie.

Wizytowany Dom Pomocy Społecznej im Św. Brata Alberta w Kodniu, przeznaczony jest dla 26 kobiet w podeszłym wieku natomiast Dom Pomocy Społecznej w Kostomłotach dla 40 osób przewlekle psychicznie chorych. W/w Domy zapewniają całodobową opiekę dla osób wymagających tego typu wsparcia.

Wizytowane Placówki spełniają wymagane standardy, a jakość świadczonych usług nie budzi zastrzeżeń.


Zdjęcia z wizyty

Wizyta Wojewody 2017 Wizyta Wojewody 2017 Wizyta Wojewody 2017 Wizyta Wojewody 2017 Wizyta Wojewody 2017 Wizyta Wojewody 2017


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, że rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Aktywny Samorząd”

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2017 ROKU:

Moduł I
1. Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
3. Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
4. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
5. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
6. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
7. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie)

Szczegóły, dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatbialski.pl/?id=aktywny-samorzad


W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego w formie wsparcia

1) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 18.000,00 zł.,

Szczegóły

UWAGA NOWE WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ DZ. U. z 2016r. poz. 1300

Nowy Wzór oferty 2016 - WERSJA DO EDYCJIWyniki otwartego konkursu ofert w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej

Zarząd Powiatu w Białej Podlaskiej dokonał wyboru ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Uchwała Zarządu

W sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację w 2017 roku zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

ZARZĄD POWIATU W BIAŁEJ PODLASKIEJ

działając na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.)

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2017 z zadań publicznych w zakresie pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej finansowanych z budżetu Powiatu Bialskiego

Na realizację w 2017 roku zadań z zakresu pomocy społecznej oraz wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej wynikających z projektu budżetu Powiatu:

1. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie wsparcia:
a) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje upośledzenie umysłowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 8.000,00 zł.,
b) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje alkoholizm. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 10.000,00 zł.,
c) prowadzenie specjalistycznego poradnictwa dla rodzin będących w sytuacji kryzysowej oraz dofinansowanie ośrodka interwencji kryzysowej dla rodzin, w których występuje przemoc w rodzinie i inne sytuacje kryzysowe. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi - 18.000,00 zł.,

2. Rodzaj zadań i wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadań w formie powierzenia w roku 2017 prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wraz z prowadzeniem mieszkania chronionego. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania wynosi – 526.000,00 zł.
a) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie placówek opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego wynosi – 520.000,00 zł.,
b) Wysokość środków publicznych przeznaczonych na prowadzenie mieszkania chronionego utworzonego przy Domu Rodzinnym Nr 1 w Bohukałach wynosi - 6.000,00 zł.,

Szczegóły

UWAGA NOWE WZORY OFERT I SPRAWOZDAŃ DZ. U. z 2016r. poz. 1300

Nowy Wzór oferty 2016 - WERSJA DO EDYCJI
DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

21 listopada to Dzień Pracownika Socjalnego i jest ustawowym świętem wszystkich pracowników służb społecznych, z tej okazji zorganizowano uroczyste spotkanie kadry pomocy społecznej z Powiatu Bialskiego. Udział wzięli Mariusz Filipiuk - Starosta Bialski, Tomasz Andrejuk - Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych, Halina Mincewicz - Dyrektor PCPR, Dyrektorzy i pracownicy Domów Pomocy Społecznej, Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych, Rodzinnych Domów Dziecka, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Powiatowego Ośrodka Wsparcia i Organizacji Pozarządowych działających na terenie powiatu. Starosta Bialski w swoim wystąpieniu podziękował wszystkim pracownikom pomocy społecznej z terenu powiatu za codzienny trud w pracy na rzecz drugiego człowieka Wręczono przedstawicielom jednostek symboliczne podziękowania i kwiaty. Spotkanie zakończono uroczystym wspólnym obiadem.


Zdjęcia z uroczystości

Dzień Pracownika Socjalnego 2016 Dzień Pracownika Socjalnego 2016 Dzień Pracownika Socjalnego 2016 Dzień Pracownika Socjalnego 2016 Dzień Pracownika Socjalnego 2016 Dzień Pracownika Socjalnego 2016 Dzień Pracownika Socjalnego 2016 Dzień Pracownika Socjalnego 2016 Dzień Pracownika Socjalnego 2016FESTYN PROFILAKTYCZNO REKREACYJNY 2016

W związku z realizacją programu p.n. „Wyloguj się z przemocy – zaloguj w pewność siebie” odbył się 24 września 2016 festyn profilaktyczno rekreacyjny w Europejskim Centrum Kształcenia i Wychowania OHP w Roskoszy

Relacja video z festynu: https://www.youtube.com/watch?v=qFB1rrr2-W4

Zdjęcia z festynu profilaktyczno rekreacyjnego 2016

Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016 Festyn 2016FESTYN PROFILAKTYCZNO REKREACYJNY

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!

Festyn profilaktyczno rekreacyjny 2016

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!!!


POSZUKUJEMY RODZINY

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej poszukuje rodziny do prowadzenia Rodzinnego Domu Dziecka w Bohukałach z koniecznością zamieszkania w w/w Domu.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Centrum osobiście lub telefonicznie pod numerem 83 343 70 66.
Osoba do kontaktu - Bożena Przybylska - kierownik działu opieki nad dzieckiem i rodziną


Wyloguj się z przemocy – zaloguj w pewność siebie

W związku z realizacją programu p.n. „Wyloguj się z przemocy – zaloguj w pewność siebie” w okresie od sierpnia do listopada odbędą się dyżury specjalistów w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej.

Wszystkich zainteresowanych poradą z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie zapraszamy na spotkanie w siedzibie PCPR, ul. Brzeska 41, pokój 338, Biała Podlaska w poniższych terminach:

DATA GODZINA SPECJALISTA
22.08.2016, godz. 15.30 – 18.30 Pracownik socjalny, pedagog
05.09.2016, godz. 15.30 – 18.30 Doradca rodzinny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
19.09.2016, godz. 15.30 – 18.30 Pracownik socjalny, koordynator rodzinnej pieczy zastępczej
03.10.2016, godz. 15.30 – 18.30 Doradca rodzinny, pedagog
17.10.2016, godz. 15.30 – 18.30 Koordynator rodzinnej pieczy zastępczej, pracownik socjalny
07.11.2016, godz. 15.30 – 18.30 Doradca rodzinny, pedagog


15 lecie Domu Rodzinnego w Żabcach połączone z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego

W dniu 30 maja 2016 r. na terenie Domu Rodzinnego w Żabcach odbył się Festyn Rodzinny z okazji Dnia Rodzicielstwa Zastępczego połączony z obchodami 15 - lecia funkcjonowania w/w Domu, prowadzonego przez Państwa Edytę i Jarosława Wojtasińskich.

Rodziny miały okazję do spotkania, miłego spędzenia czasu, wymiany doświadczeń. Dzieci miały zapewnione mnóstwo atrakcji, min. zjeżdżalnie dmuchane, kule wodne, pokazy policyjne i strażackie, wata cukrowa, lody, słodycze, grill, itp.


Zdjęcia z imprezy

Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016 Dzień Rodzicielstwa Zastępczego 2016
Zaproszenie na 15 lecie Domu Rodzinnego w Żabcach połączone z Dniem Rodzicielstwa Zastępczego
POWIATOWE CENTRUM POMOCY RODZINIE W BIAŁEJ PODLASKIEJ -ORGANIZATOR RODZINNEJ PIECZY ZASTĘPCZEJ POSZUKUJE KANDYDATÓW DO PEŁNIENIA FUNCJI RODZINY ZASTEPCZEJ

Pełnienie funkcji rodziny zastępczej może być powierzone osobom, które:
- dają rękojmię należytego sprawowania pieczy zastępczej,
- nie są i nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, oraz władza nie jest im ograniczona ani zawieszona,
- wypełniają obowiązek alimentacyjny, jeżeli taki posiadają,
- nie są ograniczone w zdolności do czynności prawnych,
- przebywają na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- zapewniają odpowiednie warunki bytowe i mieszkaniowe umożliwiające dziecku zaspokajanie jego indywidualnych potrzeb
- nie były skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwo z winy umyślnej, lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Kandydaci na opiekunów zastępczych, po uzyskaniu wstępnej kwalifikacji organizatora rodzinnej pieczy zastępczej pod względem spełniania w/w warunków kierowani są na szkolenie, zgodnie z programem zatwierdzonym przez ministra właściwego do spraw rodziny. Szkolenie dla kandydatów na rodziny zastępcze jest bezpłatne dla mieszkańców Powiatu Bialskiego.

ZAPRASZAMY

na szkolenie małżeństwa i osoby niepozostające w związku małżeńskim, pragnące stworzyć dzieciom rodzinę oraz bezpieczny i szczęśliwy dom, które:
- chciałyby zaopiekować się dziećmi,
- są odpowiedzialne,
- są gotowe poświęcić dzieciom swój czas,
- nie boją się wyzwań.

Wszelkich informacji dla osób, które chciałyby utworzyć rodzinę zastępczą udzielają pracownicy Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, III piętro, pokój 337, 338, tel. 83 343-70-66, 83 343-29-82, pcprbp@wp.pl
Opublikowano wnioski do pobrania na Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, że opublikowano wnioski do tegorocznej edycji programu „Aktywny Samorząd” Moduł I

Wniosek moduł I - Rok 2016

Szczegóły, dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatbialski.pl/?id=aktywny-samorzadKierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów „Program wyrównywania różnic między regionami III” w 2016 r.

Obszary programu, które będą realizowane w 2016 r.:
1. obszar B – likwidacja barier w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;
2. obszar C – tworzenie spółdzielni socjalnych osób prawnych;
3. obszar D – likwidacja barier transportowych;
4. obszar E – dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych;
5. obszar F – tworzenie warsztatów terapii zajęciowej;
6. obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych.

Szczegóły, dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatbialski.pl/?id=pwrmr


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej informuje, że rozpoczął się nabór wniosków do tegorocznej edycji programu „Aktywny Samorząd”

OBSZARY WSPARCIA REALIZOWANE W 2016 ROKU:

Moduł I
1. Obszar A Zadanie 1 - pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
2. Obszar A Zadanie 2 - pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,
3. Obszar B Zadanie 1 - pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
4. Obszar B Zadanie 2 - dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
5. Obszar C Zadanie 2 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
6. Obszar C Zadanie 3 - pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
7. Obszar C Zadanie 4 - pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości),
8. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia poprzez dofinansowanie kosztów edukacji w szkole policealnej, kolegium lub w szkole wyższej (studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia, jednolite studia magisterskie, studia podyplomowe lub doktoranckie)

Szczegóły, dotyczące realizacji programu znajdują się na stronie PCPR pod adresem: http://www.pcpr.powiatbialski.pl/?id=aktywny-samorzad
Archiwum aktualności

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 99411
Projekt i wykonanie: Orange Computers