Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 3432982
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 3423699
Dział opieki nad dzieckiem i rodzinią tel. 83 3437066
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego
O dofinansowanie mogą ubiegać się:

  1. Osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:
  2. Przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:

- 50% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art.2 pkt 4 ustawy o rehabilitacji, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej
b) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej – raz w roku, jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch  lat przed dniem złożenia wniosku oraz udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
Dofinansowanie zadań ze środków Funduszu następuje na pisemny wniosek złożony odpowiednio do PCPR właściwego dla:

  1. Miejsca zamieszkania – w przypadku osoby niepełnosprawnej,
  2. Siedziby albo miejsca prowadzenia działalności – w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą, osoby prawnej i jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej.

Do wniosku należy dołączyć kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia:

  1. O zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
  2. O całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub,
  3. O niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub
  4. O zliczeniu do jednej z grup inwalidów, dotyczącego niepełnosprawności lub też
  5. O stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym przed dniem 1 stycznia 1998 r.,

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem stosownej umowy.
Podstawę dofinansowania zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez starostę (prezydenta miasta na prawach powiatu) z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawna lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej.
Właściwa jednostka organizacyjna samorządu terytorialnego w terminie 10 dni od dnia złożenia wniosku informuje podmiot który złożył wniosek o występujących we wniosku uchybieniach. Uchybienia te powinny zostać usunięte w terminie 30 dni. Nie usunięcie ich w wyznaczonym terminie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpatrzenia.
Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny wynosi do 60% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż w wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
Zaświadczenie lekarskie - sprzet rehabilitacyjny
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 99411
Projekt i wykonanie: Orange Computers