Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 343 29 82
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 342 36 99
Dział opieki nad dzieckiem i rodziną tel. 83 343 70 66
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

Dofinansowanie do sprzętu rehabilitacyjnego
Kto może ubiegać się o dofinansowanie.O dofinansowanie do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności jeżeli:
- przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielonych przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku nie przekracza kwoty:
  1. 1) 50% przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
  2. 2) 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej,
  3. 3) zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użycia tego sprzętu.

Dofinansowanie nie może obejmować
kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy o dofinansowanie.

Wysokość dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego wynosi do 80%
kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Dofinansowanie w/w zadań następuje na pisemny wniosek Wnioskodawcy, złożony wraz z obowiązującymi załącznikami do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie:
ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, pokój 336,
kontakt telefoniczny 83 342 36 99,
kontakt mail pcprbp@wp.pl

Więcej informacji na temat w/w zadań, oraz zasad przyznawania dofinansowań ze środków PFRON w ramach dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego można uzyskać w siedzibie PCPR w Białej Podlaskiej.

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
Zaświadczenie lekarskie - sprzet rehabilitacyjny
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 99411
Projekt i wykonanie: Orange Computers