Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 343 29 82
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 342 36 99
Dział opieki nad dzieckiem i rodziną tel. 83 343 70 66
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

Dofinansowanie do środków ortopedycznych i pomocniczych
Osoby niepełnosprawne, które otrzymują zlecenie od lekarza ubezpieczenia zdrowotnego na określony przedmiot ortopedyczny (taki jak : wózek ręczny, kule, proteza, itp.) lub środek pomocniczy (np. aparat słuchowy, pielucho majtki, itp., a cena ich jest wyższa od limitu określonego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, mogą zwrócić się o dofinansowanie do właściwego dla ich miejsca zamieszkania PCPR.
Podstawowymi warunkami uzyskania dofinansowania są:
- posiadanie odpowiedniego dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność,
- spełnienie kryterium dochodowego.
Kryterium dochodowe
O dofinansowanie mogą ubiegać się osoby, jeżeli przeciętny miesięczny dochód, w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
- 50% przeciętnego wynagrodzenia, na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
- 65% przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej.
Wysokość dofinansowania:
- do 100% udziału własnego osoby niepełnosprawnej w limicie ceny ustalonym na podstawie odrębnych przepisów, jeżeli taki udział jest wymagany,
- do 150% sumy kwoty limitu wyznaczonego przez NFZ oraz wymaganego udziału własnego osoby niepełnosprawnej w zakupie tych przedmiotów i środków, jeżeli cena zakupu jest wyższa niż ustalony limit.

Do wniosku należy dołączyć:

  1. Kopie orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia:

- o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności lub
- o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy na podstawie odrębnych przepisów, lub
- o niepełnosprawności, wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub
- o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, dotyczącego niepełnosprawności, lub kopie orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.,
2) Fakturę określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłaconą w ramach ubezpieczenia zdrowotnego oraz kwotą udziału własnego lub inny dokument potwierdzający zakup, wraz z potwierdzoną za zgodność, przez świadczeniodawcę realizującego zlecenie, kopią zrealizowanego zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, albo
3) Kopię zlecenia na zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze wraz z ofertą określającą cenę nabycia z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego i kwotą udziału własnego oraz termin realizacji zlecenia od momentu przyjęcia go do realizacji.
4) wypełnioną kartę zaopatrzenia comiesięcznego (pieluchomajtki, cewniki, worki)

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Upoważnienie okresowe
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 99411
Projekt i wykonanie: Orange Computers