Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 343 29 82
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 342 36 99
Dział opieki nad dzieckiem i rodziną tel. 83 343 70 66
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

Dokumenty do pobrania


WNIOSEK O USTALENIE PRAWA DO ŚWIADCZENIA DOBRY START

Wniosek o przyznanie dodatku Wychowawczego
Wniosek o przyznanie pomocy na pokrycie koszt6w utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka
Wniosek o przyznanie pomocy na pokrycie koszt6w utrzymania dziecka w rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka z tytułu niepełnosprawności

Poradnik dla pełnoletnich wychowanków z pieczy zastępczej.
Poradnik dla pełnoletnich wychowanków zgodnie z art. 88 ustawy o pomocy społecznej.
Modyfikacja planu usamodzielnienia
Indywidualny program usamodzielnienia
Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na kontynuowanie nauki
Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na zagospodarowanie
Wniosek o przyznanie pomocy pieniężnej na usamodzielnienie
Oświadczenie majątkowe
Oświadczenie ogólne
OCENA KOŃCOWA PROCESU USAMODZIELNIENIA

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych likwidacji barier architektonicznych w miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej
Zaświadczenie lekarskie - bariery architektoniczne
Oświadczenie-współwłasciciela - bariery architektoniczne

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu likwidacji barier technicznych
Zaświadczenie lekarskie - bariery techniczne

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zakupu urządzeń (wraz z montażem*) lub wykonania usług* z zakresu likwidacji barier w komunikowaniu się
Zaświadczenie lekarskie - bariery w komunikowaniu

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny
Zaświadczenie lekarskie - sprzet rehabilitacyjny

Wniosek o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych usługi tłumacza języka migowego lub tłumacza-przewodnika
ZAŚWIADCZENIE LEKARSKIE W CELU DOFINANSOWANIA USŁUG TŁUMACZA JĘZYKA MIGOWEGO LUB USŁUG TŁUMACZA PRZEWODNIKA

Wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze
Upoważnienie okresowe

Wniosek o przyznanie dofinansowania ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym
Wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny
Oświadczenie opiekuna
Kwestionariusz do oceny funkcjonowania społecznego osoby niepełnosprawnej

Wnioski i załączniki Aktywny Samorząd - Rok 2020

WNIOSEK o udzielenie pomocy w ramach programu integracyjnego dla osoby, która uzyskała status uchodźcy /ochronę uzupełniającą lub przebywa na terytorium RP na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy
INDYWIDUALNY PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ
ANEKS DO PROGRAM INTEGRACJI DLA OSÓB, KTÓRE UZYSKAŁY STATUS UCHODŹCY / OCHRONĘ UZUPEŁNIAJĄCĄ

Organizacje pozarzadowe - Nowy Wzór oferty 2018 - WERSJA DO EDYCJI
Organizacje pozarzadowe - Nowy Wzór sprawozdania 2018 - WERSJA DO EDYCJI

WNIOSEK i załączniki o dofinansowanie ze środków programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi” – Moduł III - (pdf)
Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 99411
Projekt i wykonanie: Orange Computers