Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 343 29 82
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 342 36 99
Dział opieki nad dzieckiem i rodziną tel. 83 343 70 66
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

Kaluzula informacyjna RODO

Klauzula informacyjna

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 2016/679 o ochronie danych (RODO)


1) Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej (PCPR), ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, email: pcprbp@wp.pl

2) Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych z którym można się kontaktować pisemnie lub elektronicznie: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Białej Podlaskiej, ul. Brzeska 41, 21-500 Biała Podlaska, email: pcprbp@wp.pl

3) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane w celu/celach:
a. wypełnienia obowiązków prawnych ciążącym na PCPR,
b. przygotowania i realizacji umów zawartych z PCPR lub Powiatem Bialskim, a obsługiwanych przez PCPR
c. w pozostałych przypadkach gdy dane osobowe pozyskano na podstawie zgody w zakresie i celu określonym w tej zgodzie.

4) Odbiorcami danych osobowych mogą być organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa

5) Pana/Pani dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów prawa, przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania wskazanych w pkt. 3, lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach o archiwizacji lub innych przepisach prawa.

6) W związku z przetwarzaniem Pana/Pani danych osobowych przysługuje Panu/Pani prawo do:
a. Dostępu do treści danych,
b. Sprostowania danych,
c. Ograniczenia przetwarzania,
d. Usunięcia danych,

7) W przypadku uznania, iż przetwarzanie przez Administratora danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

8) Gdy podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości realizacji obowiązków prawnych ciążących na PCPR.

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 99411
Projekt i wykonanie: Orange Computers