Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie ul. Brzeska 41 21-500 Biała Podlaska email: pcprbp@wp.pl
Sekretariat tel/fax 83 3432982
Dział rehabilitacji społecznej tel. 83 3423699
Dział opieki nad dzieckiem i rodzinią tel. 83 3437066
Punkt Interwencji Kryzysowej - info linia 83 343 70 66 email: przemocbp@wp.pl
Slideshow Image 1 Slideshow Image 2 Slideshow Image 3
Slideshow Image 4 Slideshow Image 5 Slideshow Image 6
Slideshow Image 7 Slideshow Image 8 Slideshow Image 9

Warsztaty terapii zajęciowej

Warsztaty terapii zajęciowej pełnią ważną rolę w rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych o obniżonej sprawności intelektualnej i ruchowej. Stwarzają one możliwość przywrócenia tym osobom umiejętności niezbędnych do podjęcia zatrudnienia poprzez stosowanie odpowiednich technik terapii zajęciowej, zmierzających do ich usamodzielnienia, nauczenia wykonywania czynności niezbędnych w życiu codziennym oraz wpojenia umiejętności zawodowych umożliwiających podjęcie pracy.
Uczestnikami warsztatów mogą być osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności, nie zdolne do podjęcia pracy, posiadające w orzeczeniu wskazanie do uczestnictwa terapii zajęciowej. Zgłoszenia osób chcących uczestniczyć w warsztacie przyjmowane są przez organ prowadzący w uzgodnieniu z PCPR.
Terapię w warsztatach realizuje się na podstawie indywidualnego programu rehabilitacji sporządzanego dla każdego uczestnika. Rada programowa warsztatu dokonuje okresowej oraz przynajmniej raz na 3 lata kompleksowej oceny realizacji programu rehabilitacji przez uczestnika. Ocena ta jest podstawą do dalszych działań podejmowanych w stosunku do osoby niepełnosprawnej, którymi mogą być:
- podjęcie przez nią zatrudnienia,
- skierowanie do ośrodka wsparcia ze względu na pozytywne rokowania odnośnie postępów w rehabilitacji, okresowy brak możliwości podjęcia zatrudnienia lub okresowy brak możliwości skierowania do ośrodka wsparcia.
Koszty utworzenia działalności warsztatu współfinansowane są ze środków PFRON, samorządu terytorialnego oraz innych źródeł. Maksymalne dofinansowanie kosztów działalności ze środków PFRON wynosi w 2009 r. 85%, natomiast maksymalne dofinansowanie kosztów stworzenia warsztatu terapii zajęciowej wynosi 70%.

Strona współfinansowana przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Odwiedzin: 99411
Projekt i wykonanie: Orange Computers